Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 294

protokols Nr. 12, 43. punkts

Par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija
Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 22.septembra lēmumu Nr.172 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Majori 8616” izveidots zemesgabals Majori 8616, Jūrmalā, 34755 m2 platībā pilsētas parka ierīkošanai. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 2.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Majori 8616, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8616, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000301278.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.94 „Par zemesgabala Majori 8616, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un biedrību „Grīva – 8616” 2015.gada 3.jūnijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/859 par zemesgabala Majori 8616, Jūrmalā, daļas 23052 m2 platībā nomu sakņu un augļu dārzu lietošanai. Biedrība „Grīva – 8616” lūdz veikt labojumus noslēgtajā zemes nomas līgumā, kā iepriekš tika minēts 2015.gada 22.marta iesniegumā, jo biedrības biedri ir pensionāri ar nelielu pensiju un nav spējīgi samaksāt par zemesgabala faktisko lietošanu divu mēnešu laikā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 10.jūnija sēdes lēmumu Nr.13 (protokols Nr.8-2-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859 grozījumu papildinot Līgumu 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu, kas izveidojušies par laika periodu no 2010.gada 13.novembra līdz 2015.gada 30.jūnijam tiek veikti četru gadu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, atbilstoši grafikam saskaņā ar vienošanās pielikumu. Par atlikto maksājumu NOMNIEKS papildus maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās parāda daļas.”

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.294

(protokols Nr.12, 43.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

biedrība „Grīva – 8616” , reģistrācijas Nr.40008142304, (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes priekšsēdētāja A.Š., valdes locekļu L.Š. un N.K. personā, no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2015.gada 3.jūnijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/859 (turpmāk – Līgums) un biedrības „Grīva – 8616” 2015.gada 22.marta iesniegumu par Līguma papildināšanu ar maksājumu grafiku un maksājumu veikšanas kārtības precizēšanu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.____ „Par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859” (lēmuma noraksts pielikumā), noslēdz šādu vienošanos:

1. Līdzēji vienojas papildināt Līgumu 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu, kas izveidojušies par laika periodu no 2010.gada 13.novembra līdz 2015.gada 30.jūnijam, tiek veikti četru gadu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, atbilstoši grafikam saskaņā ar vienošanās pielikumu. Par atlikto maksājumu NOMNIEKS papildus maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās parāda daļas.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, tai skaitā pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmuma Nr.____ „Par grozījumiem 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/859” noraksts, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

Biedrība „Grīva – 8616”,

Reģistrācijas Nr.40008142304,

Jāņa Pliekšāna ielā 63, Jūrmala, LV-2015

___________________

G.Truksnis

______________________________

A.Š.

______________________________

L.Š.

_____________________________

N.K.

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada ____________ līgumam Nr. ___

Nr.p.k.

Apmaksas termiņš

Zemes nomas maksājums (EUR) *

Parāds 1376.63 EUR

1

15.07.2015

28.68

1347.95

2

15.08.2015

28.68

1319.27

3

15.09.2015

28.68

1290.59

4

15.10.2015

28.68

1261.91

5

15.11.2015

28.68

1233.23

6

15.12.2015

28.68

1204.55

7

15.01.2016

28.68

1175.87

8

15.02.2016

28.68

1147.19

9

15.03.2016

28.68

1118.51

10

15.04.2016

28.68

1089.83

11

15.05.2016

28.68

1061.15

12

15.06.2016

28.68

1032.47

13

15.07.2016

28.68

1003.79

14

15.08.2016

28.68

975.11

15

15.09.2016

28.68

946.43

16

15.10.2016

28.68

917.75

17

15.11.2016

28.68

889.07

18

15.12.2016

28.68

860.39

19

15.01.2017

28.68

831.71

20

15.02.2017

28.68

803.03

21

15.03.2017

28.68

774.35

22

15.04.2017

28.68

745.67

23

15.05.2017

28.68

716.99

24

15.06.2017

28.68

688.31

25

15.07.2017

28.68

659.63

26

15.08.2017

28.68

630.95

27

15.09.2017

28.68

602.27

28

15.10.2017

28.68

573.59

29

15.11.2017

28.68

544.91

30

15.12.2017

28.68

516.23

31

15.01.2018

28.68

487.55

32

15.02.2018

28.68

458.87

33

15.03.2018

28.68

430.19

34

15.04.2018

28.68

401.51

35

15.05.2018

28.68

372.83

36

15.06.2018

28.68

344.15

37

15.07.2018

28.68

315.47

38

15.08.2018

28.68

286.79

39

15.09.2018

28.68

258.11

40

15.10.2018

28.68

229.43

41

15.11.2018

28.68

200.75

42

15.12.2018

28.68

172.07

43

15.01.2019

28.68

143.39

44

15.02.2019

28.68

114.71

45

15.03.2019

28.68

86.03

46

15.04.2019

28.68

57.35

47

15.05.2019

28.68

28.67

48

15.06.2019

28.67

0.00

Kopā (EUR):

1376.63

*papildus maksājot atlikto maksājumu 6% gadā no vēl neapmaksātās parāda daļas


Lejupielāde: DOC un PDF