Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 299

protokols Nr. 12, 48. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu
ar Jūrmalas Kultūras centru

1) Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 26.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 507 6004 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000436727.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2003.gada 29.oktobra lēmumu Nr.751 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 7 nodošanu apsaimniekošanā” daļa Nekustamā īpašuma ar 2003.gada 13.novembra Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1175, kurš noslēgts starp Domi un Jūrmalas teātri, reģistrācijas Nr.90000056427, 574,60 m2 platībā nodota Jūrmalas teātrim, savukārt daļa - 380,50 m2 nodota Jūrmalas Mākslas skolai, reģistrācijas Nr.2970902361. Pašlaik Jūrmalas Mākslas skola pāriet uz jaunām telpām Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, līdz ar to atbrīvojot telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā.

2) Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 1.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 2506, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 009 2506) un kinoteātra - kultūras centra ēkas (kadastra apzīmējums 1300 009 2506 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000238065.

Šajā īpašumā šobrīd darbojas Jūrmalas Kultūras centrs.

3) Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 6.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 110, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 1503, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 1503) un kinoteātra ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 1503 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000248892.

Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 110, Jūrmalā daļa, kas sastāv no zemesgabala daļas 292 m2 platībā un telpu grupas Nr.004 telpām Nr.1-4 35,4 m2 platībā, ir iznomātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Verigo”, reģistrācijas Nr.40003279265, saskaņā ar 2011.gada 11.oktobrī noslēgto nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/768. Līguma termiņš ir 2016.gada 2.oktobris. Nekustamā īpašuma telpu grupas Nr.003 telpās Nr.1-4 26,5 m2 platībā šobrīd ir atvērts Domes Klientu apkalpošanas centrs. Telpu grupa Nr.002 šobrīd netiek izmantota un ir nododama Jūrmalas Kultūras centra lietošanā. Telpu grupā Nr.001 729,7 m2 platībā šobrīd darbojas Kauguru kultūras nams.

Saskaņā ar Domes 2009.gada 18.decembra nolikumu Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums”, Jūrmalas teātris, Mākslinieku nams un Kauguru kultūras nams ir Jūrmalas Kultūras centra struktūrvienības. Jūrmalas Kultūras centrs ir Domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Jūrmalas pilsētā, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Līdz ar to, lai nodrošinātu minēto īpašumu uzturēšanu, apsaimniekošanu un Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves turpmāku attīstību, lietderīgi ir Jūrmalas Kultūras centra rīcībā nodot visus iepriekš minētos nekustamos īpašumus.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, ceturto, sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums” 1.8.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 10.jūnija sēdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.8-2-4/7), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas kultūras objektu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī veicinātu Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un attīstību, Dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas Kultūras centram, reģistrācijas numurs 90009229680, uz nenoteiktu laiku kvalitatīvas kultūrvides veidošanai un uzturēšanai Jūrmalas pilsētā, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšanai un nodrošināšanai šādu nekustamo īpašumu un mantu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 25.06.15. (EUR)

1.

Muižas iela 7, Jūrmala

1300 007 5601 001

Ēka

1074,8 m2

379520,33

2.

Raiņa iela 110, Jūrmala

1300 020 1503

Zemes gabala daļa

4438 m2

95 366,73

3.

Raiņa iela 110, Jūrmala

1300 020 1503 001

Kinoteātra ēkas daļa (telpu grupas Nr.001 un 003)

784,7 m2

424818,58

4.

Jomas iela 35, Jūrmala

1300 009 2506

zeme

3047 m2

129 146,96

5.

Jomas iela 35, Jūrmala

1300 009 2506 001

Kinoteātra – kultūras centra ēka

1636,3 m2

1 389 719,40

6.

Jomas iela 35, Jūrmala

šķūnis

20,1 m2

258,87

2. Noteikt, ka ēkas Muižas ielā 7, Jūrmalā, 1.stāva telpas Nr.8, 10, 12 44,20 m2 platībā līdz citu telpu ierādīšanai izmanto Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa.

3. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Ar lēmuma 3.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanas brīdi pārtraukt 2003.gada 13.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas teātri noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1175.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 3.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.299

(protokols Nr.12, 48.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Jūrmalas Kultūras centrs, reģistrācijas Nr.90009229680, (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tā direktora Agņa Kristvalda personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumu Nr.28 „Jūrmalas Kultūras centra nolikums”, no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _________ lēmumu Nr._____ „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru””, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā LĪGUMA 1.pielikumā norādītos Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus un mantu (turpmāk – ĪPAŠUMS).

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 26.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 5601 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000436727.

1.3. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 1.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 2506, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 009 2506) un kinoteātra - kultūras centra ēkas (kadastra apzīmējums 1300 009 2506 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000238065.

1.4. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 6.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 110, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 1503, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 1503) un kinoteātra ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 1503 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000248892.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.6. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu kvalitatīvas kultūrvides veidošanu un uzturēšanu Jūrmalas pilsētā, kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu, saglabāšanu, kā arī veicinātu un nodrošinātu mākslinieciskās jaunrades attīstību.

1.7. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

1.8. Līdzēji vienojas, ka līdz citu telpu ierādīšanai ēkas Muižas ielā 7, Jūrmalā 1.stāva telpas Nr.8 14,6 m2 platībā, Nr.10 14,8 m2 platībā un Nr.12 14,8 m2 platībā izmanto Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.6.punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.11. ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veikt ĪPAŠUMA inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informēt ĪPAŠNIEKU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma, remontdarbu paredzamo izmaksu tāmi, kuras kopsumma norādāma apsekošanas aktā.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.2.4. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” vai to aizstājošu PATAPINĀTĀJA noteiktu kārtību un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas lietošanas tiesības;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. Līdzēji vienojas ar LĪGUMA spēkā stāšanās brīdi izbeigt 2003.gada 13.novembrī starp PATAPINĀTĀJU un Jūrmalas teātri noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1175 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

6.6. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.7. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums - patapinājumā nodotais Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums un manta uz 1 lapas.;

2.pielikums pieņemšanas – nodošanas akts uz 2 (divām) lapām;

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Kultūras centrs
n/m reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr.90009229680
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Jomas iela 35, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
G.Truksnis A.Kristvalds

1.pielikums

2015.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.______

Patapinājumā nodotais Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums un manta:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 25.06.15. (EUR)

1.

Muižas iela 7, Jūrmala

1300 007 5601 001

Ēka

1074,8 m2

379520,33

2.

Raiņa iela 110, Jūrmala

1300 020 1503

Zemes gabala daļa

4438 m2

95 366,73

3.

Raiņa iela 110, Jūrmala

1300 020 1503 001

Kinoteātra ēkas daļa

784,7 m2

424818,58

4.

Jomas iela 35, Jūrmala

1300 009 2506

zeme

3047 m2

129 146,96

5.

Jomas iela 35, Jūrmala

1300 009 2506 001

Kinoteātra – kultūras centra ēka

1636,3 m2

1 389 719,40

6.

Jomas iela 35, Jūrmala

šķūnis

20,1 m2

258,87


2.pielikums

2015.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.______

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._______ lēmumu Nr.___ „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru”, starp Jūrmalas pilsētas domi, reģ. Nr.90000056357, un Jūrmalas Kultūras centru, reģ. Nr.90009229680, 2015.gada ___.____________ noslēgto Patapinājuma līgumu Nr.________________:

1. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas Jūrmalas teātra vadītāja Gunta Mīlenberga un Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i. Indra Dreika, nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 25.06.15. (EUR)

1.

Muižas iela 7, Jūrmala

1300 007 5601 001

Ēka

1074,8 m2

379520,33

2. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i. Indra Dreika, nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 25.06.15. (EUR)

1.

Raiņa iela 110, Jūrmala

1300 020 1503

Zemes gabala daļa

4438 m2

95 366,73

2.

Raiņa iela 110, Jūrmala

1300 020 1503 001

Kinoteātra ēkas daļa

784,7 m2

424818,58

3.

Jomas iela 35, Jūrmala

1300 009 2506 002

šķūnis

20,1 m2

258,87

4.

Jomas iela 35, Jūrmala

1300 009 2506 001

Kinoteātra – kultūras centra ēka

1636,3 m2

1 389 719,40

3. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente Maija Putniņa, nodod, un Jūrmalas Kultūras centrs, tā direktora Agņa Kristvalda personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī vērtība uz 25.06.15. (EUR)

1.

Jomas iela 35, Jūrmala

1300 009 2506

zeme

3047 m2

129 146,96

Jūrmalas Kultūras centram bija zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma un mantas tehniskais stāvoklis 2015.gada _____________Patapinājuma līguma Nr.__________ noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. Jūrmalas Kultūras centrs pieņem minēto nekustamo īpašumu un mantu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas teātra vadītāja Jūrmalas Kultūras centra direktors
__________________ G.Mīlenberga __________________ A.Kristvalds
Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes
Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja
___________________ I.Dreika
Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka p.i.
__________________ G.Smalkā
Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes
Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente
__________________ M.Putniņa

Lejupielāde: DOC un PDF