Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 28.septembrīNr. 394

protokols Nr. 17, 1. punkts

Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.334 „Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums), saskaņā ar kuru nolemt atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu “Bražciems 0701”, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, ar kopējo platību 253467 m2 un uz zemesgabala esošo mežaudzi 253467 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals), nosakot izsoles sākumcenu 1 136 520 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit euro) apmērā, kā arī apstiprināti zemesgabala izsoles noteikumi (turpmāk- Izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2015.gada 11.septembrim plkst.13:30 izsolei pieteikumu iesniedzis viens pretendents - “CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.40003577500, (turpmāk – Dalībnieks). Dalībnieka pieteikums reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 10.septembrī lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/9163. Dalībnieks pieteikumā norādījis, ka vēlas Zemesgabalu iegādāties ar tūlītēju samaksu.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrēsies tikai viens izsoles dalībnieks, Zemesgabals tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.13.apakšpunktu (Izsoles solis –56 826 EUR).

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu.

Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunkts nosaka, ka Jūrmalas pilsētas dome Zemesgabala izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto maksājumu saņemšanas.

Izsoles uzvarētājs - “CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.40003577500, 2015.gada 28.septembrī veica Zemesgabala atlikušo pirkuma maksas daļas samaksu, proti, 1 079 694 EUR (viens miljons septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro) apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu apstiprināmi izsoles rezultāti.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.5.apakšpunktu Zemesgabala pirkuma līgums izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē. Savukārt atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11.apakšpunktam pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Zemesgabala izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai zemesgabala pirkuma līgums. Zemesgabala pirkuma līgums apstiprināts kā izsoles noteikumu pielikums.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.334 „Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu”, izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 18.septembra sēdes protokolu Nr.8.2-58/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2015.gada 18.septembrī notikušā zemesgabala “Bražciems 0701”, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, ar kopējo platību 253467 m2, izsoles rezultātus.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju - “CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.40003577500, atbilstoši Zemesgabala “Bražciems 0701”, Jūrmalā, noteikumu 5.5.apakšpunktam un 5.11.apakšpunktam.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja “CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības, reģistrācijas Nr.40003577500, vainas dēļ Lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF