Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 28.septembrīNr. 397

protokols Nr. 18, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.102
“Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un
reģionālām iestādēm” finansētā projekta “Reģionālās politikas
aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu
izstrāde” aktivitātes Nr.2. “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana
uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. “Pašvaldību
dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2. “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitāti Nr.2.5. “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” un 2015.gada 21.augustā noslēgtā sadarbības līguma Nr.1.2.-16.8/1322 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 2.2.9.punktam un, lai nodrošinātu izstādes stenda dizaina izstrādi un stenda noformēšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.102, “Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2. “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 4. punktu, izteikt šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 22 984,00 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa 15 230,00 EUR, kas 100% tiek finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” līdzekļiem;

4.2. neattiecināmo izmaksu summa EUR 7 754,00, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta”.

2. Lēmuma pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šī Lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF