Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 400

protokols Nr. 19, 6. punkts

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam
1.prioritārā virziena “Konkurētspējīga ekonomika” projekta
īstenošanu un budžeta apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam prioritāti “Daudzveidīga uzņēmējdarbība”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritāti P3.7 “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana”, rīcības virzienu 3.7.3. “Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija”, Baltijas institūta Somijā (the Baltic Institute of Finland) 2015.gada 30.septembra vēstuli Nr.1.1-23/9766, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu 7.oktobra (sēdes protokols Nr.1.2-21/16) un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena “Konkurētspējīga ekonomika” projektu “Baltic Enterpreneurship Laboratories - BELT/Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā.

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta asociētā partnera pienākumus – sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju un sniegt komentārus projekta partneriem par plānotajām aktivitātēm un organizēt projekta aktivitāšu īstenošanu Jūrmalā.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai organizēt sadarbības līguma noslēgšanu ar Baltijas institūtu Somijā, projekta vadošo partneri.

6. Apstiprināt projekta ieviešanas darba grupas sastāvā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Gundegu Osi, saskaņā ar 2015.gada 30.septembra uzaicinājumu Nr.1.1-23/9765 un uzdot piedalīties projekta atklāšanas un noslēguma darba grupas sēdēs, kā arī projekta laikā ar projekta īstenošanu saistītajos pasākumos Latvijā, Zviedrijā un Somijā.

7. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas 8250,00 EUR, kuras tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai nodrošināt šī lēmuma 4.punkta izpildi.

9. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai pārraudzīt šī lēmuma 4.punktā noteiktā uzdevuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.400

(protokols Nr.19, 6.punkts)

Projekta “Baltic Enterpreneurship Laboratories - BELT/Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa

Projekta nosaukums: "Baltic Enterpreneurship Laboratories - BELT/Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900.

Kopējais projekta finansējums: neattiecināmās izmaksas 8250,00 EUR.

Pozīcija / gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

650

3 150

3 800

650

8 250

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

650

3 150

3 800

650

8 250

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

650

3 150

3 800

650

8 250

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

0

650

3 150

3 800

650

8 250

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi F22010000

0

0

0

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

0

0

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF