Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 402

protokols Nr. 19, 8. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu
ar Rīgas plānošanas reģionu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta otro daļu, Reģionālās attīstības likuma 17.1panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumu Nr.391 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām” 2.3.2.apakšpunktu, lai veicinātu sadarbību starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un Rīgas plānošanas reģionu (reģistrācijas Nr.90002222018) pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansētu projektu izstrādē un īstenošanā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt - dotācijas piešķiršanu Rīgas plānošanas reģionam 0,07 EUR (nulle euro un 7 centi) apmērā par katru Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2015.gada 1.janvārī deklarētu iedzīvotāju, atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotajai statistiskajai informācijai.

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu, nosakot pušu tiesības un pienākumus, un dotācijas piešķiršanas kārtību.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz koordinēt lēmuma 2.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF