Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 403

protokols Nr. 19, 9. punkts

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. „Ilgtspējīgu
dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma
objektos" atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumu Nr.407 „Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu”, un ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt pašvaldības iestādes Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. „Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Veru Institūtu Igaunijā (Voro Institute).

2. Noteikt projekta mērķi – veikt Igaunijas un Latvijas brīvdabas muzeju, tai skaitā Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles - Brīvdabas muzeja, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, celt brīvdabas muzeju starptautisko konkurētspēju un piesaistīt jaunus apmeklētājus.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - veikta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas un kaimiņvalstu brīvdabas muzejiem; izmantojot mārketinga elementus, popularizēts Jūrmalas iedzīvotāju senākais nodarbošanās veids – zvejniecība; veicināta Jūrmalas brīvdabas muzeja - nozīmīgas Jūrmalas un Latvijas kultūrvēstures daļas attīstība, un celta tradicionālo ikgadējo muzeja pasākumu norises kvalitāte, atjaunojot muzeja eksponātu, kuģi „Undīne”, un veicot muzeja ēku niedru jumtu nomaiņu.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.maija līdz 2017.gada 31.oktobrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas muzeja kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 37 370,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) finansējums ir 85% jeb 31 764,50 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit četri euro un 50 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 5 605,50 EUR (pieci tūkstoši seši simti pieci euro un 50 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeja filiāli - Brīvdabas muzeju līdz 2015.gada 23.oktobrim sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim Veru Institūtam projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF