Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 404

protokols Nr. 19, 10. punkts

Par dalību darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta
mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu
„Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, 2015.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.485 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 26.17.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, nodrošinot Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu noteikto uzdevumu izpildi.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes projekta kopējās indikatīvās izmaksas 46 666,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 00 centi), no kurām:

4.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) finansējums ir 85% jeb 39 666,10 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro 10 centi);

4.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 6 999,90 EUR (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 90 centi).

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sagatavot un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (Reģistrācijas Nr.90000812928) līdz 2015.gada 22.oktobrim iesniegt projekta pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF