Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 405

protokols Nr. 19, 11. punkts

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
„Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un
labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas
centros” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā Ziemeļu Ministru padomes 2015.gada 16.septembra vēstuli Nr.1.1-23/9331 par projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” (PA-GRO-695) finanšu un saturiskās atskaites apstiprināšanu, un, ievērojot Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 9 514,90 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro un 90 centi) (2.pielikums „Projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 9 399,48 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro un 48 centi), kur:

2.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 639,69 EUR (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi euro un 69 centi);

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 3 759,79 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro un 79 centi).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta sastāda 115,42 EUR (viens simts piecpadsmit euro un 42 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.405

(protokols Nr.19, 11.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

„Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros”

Līguma/vienošanās Nr.

1.1-23/5707

Darbības programmas nosaukums:

Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

„Valsts administrācija”

Projekta mērķis

Veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas izglītības centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību .

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju (15.07.2015.-19.07.2015.)

4 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Zviedrijas dabas centriem.

Apmeklēt 6 dabas centrus Zviedrijā.

4 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji devušies vizītē uz Zviedrijas dabas centriem.

Apmeklēti 6 dabas centri.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju (12.08.2015.-16.08.2015.)

4 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Somijas dabas centriem.

Apmeklēt 6 dabas centrus, 2 tradicionālās fermas un 1 dabas skolu Somijā.

4 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji devušies vizītē uz Zviedrijas dabas centriem.

Apmeklēti 6 dabas centri, 2 tradicionālās fermas un 1 dabas skola Somijā.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Pieredzes apmaiņas braucienu uz Zviedriju un Somiju tika plānots veikt partnerībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Pēc finansējuma piešķiršanas apstiprināšanas (Ziemeļu Ministru padomes 2015.gada 25.maija vēstule Nr.1.1-23/5707), Dabas aizsardzības pārvalde atteicās no dalības projekta īstenošanā un Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas līdzfinansējuma saņemšanas. Līdz ar to apstiprinātais finansējums (7500 EUR) ar Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” programmas koordinatora apstiprinājumu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.268 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.226 „Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” īstenošana”” tika pārdalīts Jūrmalas pilsētas domei.

Jūrmalas pilsētas domes darbinieku noslodzes dēļ sākotnēji plānoto braucienu uz Zviedriju nācās pārcelt no 13.07.2015.-17.07.2015. uz 15.07.2015.-19.07.2015., savukārt plānoto braucienu uz Somiju no 24.08.2015.-28.08.2015. nācās pārcelt uz 12.08.2015.-16.08.2015., paredzot apmeklēt Zviedrijas un Somijas dabas centrus periodā no trešdienas līdz svētdienai.

Pēc Zviedrijas Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvja Thomasa Hanssona ieteikuma, papildus plānotajai brauciena programmai, tika apmeklēts dabas resursu ieguves centrs - vara rūdas raktuves (Falu Gruva).

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

08.06.2015.-25.09.2015.

08.06.2015.-25.09.2015.

Atbilstoši Ziemeļu Ministru padomes 2015.gada 25.maija vēstulei Nr.1.1-23/5707 par projekta pieteikuma apstiprināšanu.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

x

x

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas aktivitāšu ieviešanas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Sākotnēji plānoto braucienu uz Zviedriju nācās pārcelt no 13.07.2015.-17.07.2015. uz 15.07.2015.-19.07.2015. Plānoto braucienu uz Somiju 24.08.2015.-28.08.2015. nācās pārcelt uz 12.08.2015.-16.08.2015. Pieredzes apmaiņas brauciena datumi tika izmainīti Jūrmalas pilsētas darbinieku noslodzes dēļ, paredzot apmeklēt Zviedrijas un Somijas dabas centrus periodā no trešdienas līdz svētdienai.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

x

x

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Oksana Graumane, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – pilnveidot Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes dabas izglītības centru izveidei un centra darbības pilnveidei, kā arī dalīties pieredzē un veidot iestrādnes potenciālu sadarbības projektu īstenošanā ar Zviedrijas un Somijas dabas centru pārstāvjiem, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā kopumā tika apmeklēti 12 dabas centri, 2 tradicionālās fermas un 1 dabas skola. Jūrmalas pilsētas domes darbinieku gūtās zināšanas un prasmes tiks pielietotas attīstot ieceri par Dabas izglītības centra izveidi Ķemeros.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir sniegušas pozitīvu pienesumu Jūrmalas pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanā, darbinieku teorētiskās zināšanas nostiprinot ar pozitīvas prakses piemēriem.

Līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 9 514,90 EUR, kas ir par 3 185,10 EUR mazākas, kā sākotnēji tika plānots.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir zemākas, kā tika plānots uz vairāku izdevumu pozīciju ekonomijas rēķina:

· izdevumi par viesnīcām – tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākie viesnīcu pakalpojumu piedāvājumi;

· aviobiļešu izdevumi – tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākie aviopakalpojumi;

· ceļojuma apdrošināšanas izdevumi – tika izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums;

· degvielas iegādes izdevumi – tika nobraukts mazāks kilometru skaits, izvēloties īsākos maršrutus, līdz ar to ieekonomējot degvielu;

· neattiecināmie izdevumi (ieejas maksas dabas centros) – lielākajā daļā dabas centru ieeja bija bez maksas.

Priekšlikums, līdzvērtīgu projektu īstenošanas laikā izvairīties no sākotnēji plānoto aktivitāšu īstenošanas datumu maiņas, jo sadarbības partneri Skandināvijas valstīs rūpīgi plāno savu laiku, īpaši vasaras atvaļinājumu laikā, un nelabprāt pieņem izmaiņas.


Pielikums Nr.2 XLS


Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF