Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 407

protokols Nr. 19, 13. punkts

Par projektu „Jūrmalas ūdenssaimniecības
attīstība IV kārta”

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada 16.septembra vēstuli Nr.4.1.-50-18-le/7481 „Par informācijas izvērtēšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības atbalsta pasākumu plānošanai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”, izstrādātā Tehniski ekonomiskā pamatojuma pamatnostādnēm, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ŪDENS” projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai, līdzfinansējuma saņemšanai Kohēzijas fonda specifiskā atlases mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” darbības programmas 1. prioritātes „Notekūdeņu tīklu pieejamības veicināšana” aktivitātē.

2. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ŪDENS” tiesības pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu, projekta līdzfinansēšanai.

3. Plānot projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas būvdarbu līgumiem līdz EUR 34 400 000,00 (trīsdesmit četri miljoni četri simti tūkstoši euro un 00/100), nodrošinot no Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu attiecināmām izmaksām EUR 8 900 000,00 (astoņi miljoni deviņi simti tūkstoši euro un 00/100). Neattiecināmās izmaksas būvdarbiem projektā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas domes līdzekļiem. SIA „Jūrmalas ūdens” no saviem līdzekļiem nodrošina projektā pakalpojumu izmaksas un pievienotās vērtības nodokļa nomaksu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ŪDENS” nodrošināt projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, par norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF