Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 408

protokols Nr. 19, 14. punkts

Par ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu
starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015"
Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044, Līguma Nr.L-ĀTA-14-2485 noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2014.gada 10.decembrī noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr. L-ĀTA-14-2485, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, pamatojoties uz 2015.gada 7.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/10 un 2015.gada 13.oktobra Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-20/5, kā arī uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstuli par atbalsta finansējuma izmaksu Nr.9.6-1.3/5896SF (27.08.2015.), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 24 782,63 EUR (2.pielikums „Projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikums „Pārskats par projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015" finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1.  attiecināmo izmaksu summa ir 23 000,46 EUR, kur:

2.1.1. ERAF finansējums 11 500,23 EUR (50%),

2.1.2. Projekta partneru finansējums 3 300,22 EUR (14%),

2.1.3. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 8 200,01 EUR (36%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tiek segta no Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada budžeta sastāda 1 758,43 EUR.

2.3. neattiecināmās izstāžu izmaksas 23,74 EUR apmērā, kas sevī ietver valūtu kursu svārstības par dalību izstādēs tiek proporcionāli sadalītas starp attiecīgajiem Projekta partneriem.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājai nodrošināt saņemtā ERAF atbalsta un ieekonomēto dalības līdzekļu izmaksu Projekta partneriem, saskaņā ar 4.pielikumu „ERAF projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” (Līguma Nr. L-ĀTA-14-2485) saņemtā ERAF atbalsta un ieekonomēto projekta īstenošanai paredzēto finanšu līdzekļu sadalījums starp Projekta Partneriem” un abpusēji parakstītiem aktiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.408

(protokols Nr.19, 14.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija *

Projekta nosaukums

„Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015”

Līguma/vienošanās Nr.

L-ĀTA-14-2485

Darbības programmas nosaukums:

2.Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1.pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

Projekta mērķis

Projekta mērķis - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā. Projekta ieguvums – Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos visa gada garumā, ietaupot 50% no Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „REISELIVSMESSEN 2015” Norvēģijā (Oslo)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

Iegūtie kontakti ar tūrisma profesionāļiem un preses pārstāvjiem;

Līdz 2 500

Līdz 20

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MATKA 2015” Somijā (Helsinki)

Plānota dalība Latvijas stendā. Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

Līdz 2 500 interesenti

Izpildīts

Tūrisma izstāde „REISELIVSMESSEN Bergen 2015” Norvēģija (Bergena)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

Iegūtie kontakti ar tūrisma profesionāļiem un preses pārstāvjiem;

Līdz 1 500

Līdz 10

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus „Adventur 2015” Lietuvā (Viļņā)

Kopējais izstādes apmeklētāju skaits ir ap 15 000 apmeklētājiem. Izstāde galvenokārt vērsta uz gala patērētāju, kas sniedz iespēju nodot visu informāciju pa tiešo potenciālajam pilsētas apmeklētājam, viesim, kā arī palīdzēt tam izplānot savu atpūtas braucienu

Līdz

2000 interesenti

Izpildīts

Tūrisma izstāde „REISELIVSMESSEN Stavanger 2015” Norvēģija (Stavanger)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

Iegūtie kontakti ar tūrisma profesionāļiem un preses pārstāvjiem;

Līdz 1 500

Līdz 10

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Reisen Hamburg” Vācijā (Hamburgā)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

Līdz 2 000

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Tourest 2015” Igaunijā (Tallina)

Kopējais vidējais izstādes apmeklējums ir apm. 23 000. Izstāde galvenokārt ir vērsta uz gala patērētāju, līdz ar to tā ir iespēja individuāli uzrunāt ceļot gribētāju un nodot viņiem maksimāli daudz informācijas par Jūrmalu.

Līdz 2 000

Izpildīts

Starptautiskā tūrisma izstāde „F.RE.E” Vācijā (Minhene)

Izstāde galvenokārt vērsta uz gala patērētāju, kas sniedz iespēju nodot visu informāciju pa tiešo potenciālajam pilsētas apmeklētājam, viesim, kā arī palīdzēt tam izplānot savu atpūtas braucienu

Līdz

2 000

Izpildīts

Izstāde “Moscow Med Show” Krievijā (Maskava)

Galvenokārt šī izstāde piesaista veselības tūrisma profesionāļus, tūrisma firmu pārstāvjus un žurnālistus un atlikušo skaitu sastāda veselības tūrisma interesenti.

Iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz

2 000

Līdz 10

Izpildīts

Zviedrijas izstāde “SENIOR Goteborg 2015”

Gēteborga (Zviedrija)

Galvenokārt šī izstāde piesaista auditoriju vecumā 50+, kas vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Līdz 2000

Izpildīts

Starptautiskā tūrisma izstāde „Fritid” Norvēģija (Olesunna)

Kopējais izstādes apmeklētāju skaits ir ap 10 000 apmeklētājiem. Izstāde galvenokārt vērsta uz gala patērētāju, kas sniedz iespēju nodot visu informāciju pa tiešo potenciālajam pilsētas apmeklētājam, viesim, kā arī palīdzēt tam izplānot savu atpūtas braucienu.

Iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem.

Līdz

1500

Līdz 10

Izpildīts

Projektā veiktie grozījumi

1. Pamatojoties uz SIA „Sanare-KRC Jaunķemeri” 2014.gada 08.decembra vēstuli Nr.6-1/1066 par atteikumu piedalīties kā Partneris izstādē „REISELIVSMESSEN” Bergenā, SIA „Sanare-KRC Jaunķemeri” tika izņemts no šīs aktivitātes kā Partneris un izstādē nepiedalījās. Lai Partnera atteikuma dēļ, pārējiem šīs aktivitātes Partneriem nerastos papildus izdevumi, dalībai stendā tika piesaistīts SIA „BBH Investments” (kūrortviesnīca „Baltic Beach Hotel”), kas savu proporcionālo dalības maksu samaksāja pa tiešo izstādes organizatoram. Šī nauda netiek attiecināta Projekta ietvaros.

2. Projekta īstenošanas laikā tika precizēti izstādes „Moscow Med Show 2015” datumi. Pareizie izstādes datumi ir 2015.gada 27. – 28.februāris.

3. Projekta īstenošanas laikā tika veikti budžeta grozījumi neattiecināmo izmaksu pozīcijās apstiprinātā budžeta ietvaros. Grozījumi nepieciešami, lai īstenotu projekta aktivitātes. Sakarā ar to, ka 2015.gadā vairākas izstādes norisinājās pilsētās, uz kurām informatīvos materiālus nācās vest pašiem līdzi (kas parasti ir ap 5 kastēm ar materiāliem + stenda noformējums) nebija fiziski iespējams izmantot sabiedrisko transportu, vedot to krāvu no lidostas līdz izstāžu zālei. Tāpēc tika izmantots taksometrs, kas radīja vairāk izmaksu šajā pozīcijā. Ņemot vērā, ka tika mazāk izlietots apdrošināšanai un autostāvvietai, pastāv iespēja pārbīdīt trūkstošos 66 EUR no šim pozīcijām uz taksometru.

Ņemot vērā, ka visas papildus aktivitātes notiek apstiprinātā Projekta budžeta ietvaros, naudas izlietojums ir racionālāks, jo Projekta mērķis tiek sasniegts vēl precīzāk un efektīvāk, nemainot Projekta budžeta kopsummu.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.12.2014 – 31.05.2015

01.12.2014 – 31.05.2015

Projekta ieviešanas termiņā netiek ierēķināts laiks uz noslēguma pārskata izvērtēšanu LIAA un Projekta noslēguma procedūras ievērošanu Jūrmalas pilsētas domē.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitāte

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

1/dec

2/janv

3/f

4/m

5/a

6/m

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „REISELIVSMESSEN 2015” Norvēģijā (Oslo)

x

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MATKA 2015” Somijā (Helsinki)

x

Reiselivsmessen Bergen Norvēģijā (Bergena)

x

Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus „Adventur 2015” Lietuvā (Viļņā)

x

Reiselivsmessen Stavanger Norvēģijā (Stavangera)

x

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Reisen Hamburg” Vācijā (Hamburgā)

x

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Tourest 2015” Igaunijā (Tallina)

x

Starptautiskā tūrisma izstāde „F.RE.E” Vācijā (Minhene)

x

Izstāde “Moscow Med Show” Krievijā (Maskava)

x

Izstāde “SENIOR 2015” Zviedrijā (Gēteborga)

x

Starptautiskā tūrisma izstāde „Fritid” Norvēģija (Olesunna)

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā nebija izmaiņu laika grafikā.

Projekta komanda

Ināra Kundziņa, projekta grāmatvede Gunta Ušpele, projekta vadītāja

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta aktivitāšu īstenošana ir veikta saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu, iekļaujoties apstiprinātajā projekta budžetā. Projekta mērķis ir sasniegts. Kopumā ir apgūti 78% no projektam paredzētā finansējuma, t.sk. Domes attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa – 78% pret apstiprināto plānu un neattiecināmo izmaksu daļa – 76% pret apstiprināto plānu. Tas vērtējams pozitīvi, jo daļu projektā paredzēto aktivitāšu ir izdevies īstenot ieekonomējot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Attiecināmo izmaksu ekonomija saistīta ar mazāku komandējuma dienu skaitu, nekā bija ieplānots, kā arī ar stendu izmaksu optimizēšanu un līdzekļu racionālo izlietojumu.

Lielākā finanšu līdzekļu ekonomija ir izveidojusies neattiecināmo izdevumu pozīcijās „Degviela”, kas skaidrojama ar to, ka nebija zināms kāds transports tiks izmantots un finālā tika izmantots aviotransports, nevis automašīna, kā arī pozīcijā „Avio pakalpojumu rezervēšanas maksa”, kas skaidrojams ar to, ka tika izmantoti tūrisma aģentūras pakalpojumi, kura nepiemēro šādu maksu. Bankas komisijas netika piemērotas tādā apmērā, kādā tās bija ieplānotas.

* Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.Pielikums Nr.2 XLS


Pielikums Nr.3 XLS


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.408

(protokols Nr.19, 14.punkts)

ERAF projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044, „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” (Līguma Nr. L-ĀTA-14-2485 ) saņemtā ERAF atbalsta un ieekonomēto projekta īstenošanai paredzēto finanšu līdzekļu sadalījums starp Projekta Partneriem

Partneris

Izmaksājamais ERAF atbalsts 50%, EUR

Līdzekļu ekonomija no avansā ieskaitītām summām par dalību aktivitātēs, EUR

Vadošais partneris

Jūrmalas pilsētas dome

90000056357

8 200,01

0,00

[partneris 1]

SIA „Hotel Jūrmala SPA” 40003694427

882,69

326,30

[partneris 2]

SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa” 40003482252

327,75

42,14

[partneris 3]

Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” 40008020749

528,73

140,18

[partneris 4]

SIA „TAS Baltics”

40103008483

327,75

42,13

[partneris 5]

Carnikavas novada dome

90000028989

327,75

42,14

[partneris 6]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SANARE-KRC JAUNĶEMERI”

42803001859

284,04

125,94

[partneris 7]

SIA „SEMARAH HOTEL MANAGEMENT”

40103576889

621,51

156,99

Kopā finansējuma apjoms

11 500,23

875,82


Lejupielāde: DOC un PDF