Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 409

protokols Nr. 19, 15. punkts

Par dalību Eiropas Savienības līdzfinansēta
projekta „Ēdam atbildīgi” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktam un nodibinājuma „Vides izglītības fonds” (reģistrācijas Nr.40008097212) 2015.gada 24.augusta uzaicinājumam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Pumpuru vidusskolas kā sadarbības partnera dalību nodibinājuma „Vides izglītības fonds” īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Ēdam atbildīgi” (turpmāk-Projekts) īstenošanā, slēdzot sadarbības līgumu.

2. Noteikt Projekta mērķi – veicināt skolēnu izpratni par ikdienā lietotās pārtikas ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi, pārtikas sadalījumu pasaulē, tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu.

3. Noteikt ieguvumus no Projekta īstenošanas – tiks izveidota jauna mācību programma, kuras ietvaros caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem skolēniem tiks veicināta izpratne par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību.

4. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 20.oktobra līdz 2016.gada 30.septembrim.

5. Uzdot Pumpuru vidusskolas (reģistrācijas Nr.90000051542) direktorei Irēnai Kausiniecei Projekta ieviešanu un šī lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Vides izglītības fonds” (reģistrācijas Nr.40008097212).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai pārraudzīt Projekta norises gaitu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF