Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 410

protokols Nr. 19, 16. punkts

Par dalību Starptautiskā pilotprojektā „Ēdam atbildīgi!”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6. punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2015.gada 6.oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-22/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas sākumskolas „Atvase” (reģistrācijas Nr.90001175873), kā sadarbības partnera dalību nodibinājuma „Vides izglītības fonds” (reģistrācijas Nr.40008097212) skolu atbalsta programmā - projekta „Ēdam atbildīgi!” (turpmāk – Projekts) īstenošanā, slēdzot sadarbības līgumu.

2. Noteikt Projekta vispārīgo mērķi – skolēnu izglītošana. Apziņas veidošana, ka pārtika, kas ir viena no cilvēka eksistences pamatvajadzībām kā temats nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, cilvēka veselību un sociālos jautājumus globālā mērogā.

3. Noteikt ieguvumus no Projekta īstenošanas – teorētiskas un praktiskas zināšanas, izpratnes veidošana par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, par šķietami attālinātām tēmām, ko cilvēks var ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot ēšanas paradumus.

4. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim.

5. Uzdot Jūrmalas sākumskolas „Atvase” direktorei Mirdzai Vīnbergai Projekta ieviešanu un šī lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu „Vides izglītības fonds”.

6. Uzdot Projekta īstenošanas uzraudzību veikt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF