Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 412

protokols Nr. 19, 21. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu piešķiršanu
un īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 6.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/10) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvoklim adresē, Jūrmalā.

2. Piešķirt sociālās dzīvojamās telpas un noslēgt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.412

(protokols Nr.19, 21.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu piešķiršanu un īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Pamatojums reģistrēšanai palīdzības reģistrā

Dzīvesvietas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

1.

Vārds Uzvārds, personas kods

V.Uzvārds reģistrēts sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas 2.reģistrā ar 03.08.2015. Dzīvokļu komisijas lēmumu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 19.02.2015. saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 10.4.apakšpunktu – pensijas vecuma persona, kurai nav apgādnieku, kuras ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu un Labklājības pārvaldē ir veikts personas materiālā stāvokļa izvērtējums, kuras lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

Deklarētā dzīvesvieta adresē, Jūrmalā, no 2009.

Faktiskā dzīvesvieta naktspatversmē adresē, Jūrmalā.

Adrese, Jūrmala

1-istaba ar koplietošanas palīgtelpām, mājas 4.stāvā, 18,30 (22,12) m2,

1 persona

Lēmums

1. Piešķirt Vārds Uzvārds sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

2. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz laiku līdz 31.12.2015. no līguma noslēgšanas dienas.

3. Izslēgt Vārds Uzvārds no sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas 2.reģistra.

2.

Vārds Uzvārds, personas kods,

vīrs Vārds Uzvārds (dzimšanas gads),

dēls Vārds Uzvārds (dzimšanas gads),

meita Vārds Uzvārds (dzimšanas gads),

dēls Vārds Uzvārds (dzimšanas gads),

dēls Vārds Uzvārds (dzimšanas gads)

Vārds Uzvārds ar ģimeni (6 personas) reģistrēti sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas 2.reģistrā ar 03.08.2015. Dzīvokļu komisijas lēmumu, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas 1.punktu – ģimene, kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 29.panta pirmās daļas 2.punktu.

Deklarētā dzīvesvieta adrese, Jūrmala, no 2014.

Faktiskā dzīvesvieta adrese, Jūrmala.

Adrese, Jūrmala,

3-istabas kopējā dzīvoklī, mājas 4.stāvā, 34,00 (63,30) m2,

6 personas

Lēmums

1. Piešķirt Vārds Uzvārds ar ģimeni (6 personas) sociālo dzīvojamo telpu (3 istabas kopējā dzīvoklī) adresē, Jūrmalā.

2. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz 6 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas.

3. Izslēgt Vārds Uzvārds ar ģimeni no sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas 2.reģistra.


Lejupielāde: DOC un PDF