Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 413

protokols Nr. 19, 22. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.413

(protokols Nr.19, 22.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese,

istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits,

iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

1.

Vārds Uzvārds, personas kods,

māte Vārds Uzvārds dzimšanas gads,

dēls Vārds Uzvārds dzimšanas gads,

vecāmāte Vārds Uzvārds dzimšanas gads

Adrese, Jūrmala,

3-istabu dzīvoklis, 42,90 (70,80) m2,

4 personas,

1996.

14.03.1994. ar Vārds Uzvārds (personas kods) noslēgts līgums par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku. Vārds Uzvārds miris 30.08.2015. Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds meita) lūdz dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā. Pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi piekrīt līguma noslēgšanai .

Lēmums

Noslēgt ar Vārds Uzvārds dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF