Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 415

protokols Nr. 19, 24. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Meistaru ielā 8, Jūrmalā

Pamatojoties uz Jūrmalas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MEISTARS” (Reģistrācijas Nr.42803000035) 2015.gada 31.augusta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/4400, ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo būvi Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 004, būvi Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 005, būvi Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 006, būvi Nr.007 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 007 un būvi Nr.008 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 008 Meistaru ielā 8, Jūrmalā (turpmāk – būves), Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 8.septembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000531284 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu un VAS „Privatizācijas aģentūra” piekrišanu), konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu un komisijas 2015.gada 8.septembra atzinumu (protokolu Nr.14-20/08), Dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam Jūrmalas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MEISTARS” nojaukt būvi Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 004, būvi Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 005, būvi Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 006, būvi Nr.007 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 007 un būvi Nr.008 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 008 Meistaru ielā 8, Jūrmalā.

2. Pēc lēmuma par būves Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 004, būves Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 005, būves Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 006, būves Nr.007 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 007 un būves Nr.008 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 022 0504 008 Meistaru ielā 8, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt Jūrmalas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MEISTARS” būvju nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF