Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 417

protokols Nr. 19, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960, 2015.gada 22.septembra iesniegumu Nr. 11JU-03.3/91, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/4806, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 0708, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds, personas kods, 2015.gada 29.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes vienību īpašnieku īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3492.

Zemes vienības sadale izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieka priekšlikuma, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 (protokols Nr.17,55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 16.jūlija lēmumu Nr.14-9/81 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ciļņu ielā 10, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1377 m2 un 1014 m2 lielas zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 20.augustā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums, Dokumenta nosaukums 478789.edoc.), 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14., 15. apakšpunktiem un 2015.gada 7.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 0708 ar kopējo platību 2391 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemes vienības daļu 1014 m2 platībā un piešķirot adresi Ciļņu iela 12, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1377 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Ciļņu ielā 10, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko sakaru tīklu sadales iekārtu (kods: 7312050300);

1.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601).

1.3. Uzdot zemes vienības Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Ciļņu iela 12, Jūrmalā, ar kopējo platību 1014 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Ciļņu ielā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Ciļņu ielā 12, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601).

2.3. Uzdot zemes vienības Ciļņu ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF