Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera prospektā 4, Jūrmalā, un Valtera prospektā 6, Jūrmalā
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 418

protokols Nr. 19, 27. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera
prospektā 4, Jūrmalā, un Valtera prospektā 6, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr.40103880533, 2015.gada 8.septembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/4577, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 3102,  Valtera prospektā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 3107 un Valtera prospektā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 3109 (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu „METO PRO” ir saņēmusi zemes vienības Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BĀZES ELEMENTS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003630290) 2015.gada 1.jūnija iesniegumu, kurš saskaņots ar zemes vienības Valtera prospektā 4, Jūrmalā, īpašnieci Vārds Uzvārds (personas kods) un zemes vienības Valtera prospektā 6, Jūrmalā, kopīpašniekiem Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 17.jūnija lēmumu Nr.14-9/68 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera prospektā 4, Jūrmalā, un Valtera prospektā 6, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana: no zemes vienības Valtera prospektā 4, Jūrmalā atdalīt zemes vienības daļu 306 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā un no zemes vienības Valtera prospektā 6, Jūrmalā atdalīt zemes vienības daļu 300 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta otro daļu – 2015.gada 25.jūnijā saņemta akciju sabiedrības „Baltic International Bank”, reģistrācijas Nr.40003127883, piekrišana Nr.13-01/1354 zemes vienību robežu pārkārtošanai, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 28.augustā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.479488.edoc.) 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 7.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 016 3102, Valtera prospektā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 016 3107 un Valtera prospektā 6, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 016 3109, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ METO PRO” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Valtera prospektā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 1807 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 306 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Valtera prospektā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1501 m2, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Valtera prospektā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Valtera prospektā 4, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200);

2.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200).

2.3. uzdot zemes vienības Valtera prospektā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Valtera prospektā 6, Jūrmalā, ar kopējo platību 1759 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 300 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Valtera prospektā 6, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1459 m2, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Valtera prospektā 6, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Valtera prospektā 6, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);

3.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101).

3.3. uzdot zemes vienības Valtera prospektā 6, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Apstiprināt zemes vienības Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, ar kopējo platību 3632 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Valtera prospektā 4, atdalīto zemes vienības daļu 306 m2 platībā, pievienojot no zemes vienības Valtera prospektā 6, atdalīto zemes vienības daļu 300 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu pievienošanas ir 4238 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

4.1. noteikt, ka zemes vienībai Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0702;

4.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

4.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);

4.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

4.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

4.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101);

4.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

4.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

4.2.8. individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli (kods 7314020201).

4.3. uzdot zemes vienības Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF