Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 426

protokols Nr. 19, 35. punkts

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā,
daļas nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidoja zemesgabalu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1044 m2 platībā – 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 28.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 7412, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000260201.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 9.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Aizputes ielā 11, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 016, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539569.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.202 „Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 Zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds” starp Domi un Vārds Uzvārds 2014.gada 30.jūnijā noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.2-16.3.2/888 par nekustamā īpašuma daļas, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 016 16,60 m2 platībā un zemesgabala 1/16 domājamās daļas, nomu līdz 2015.gada 30.jūnijam. Nomas maksa par garāžas ēkas izmantošanu mēnesī noteikta 27,16 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2015.gada 16.jūlijā saņemts Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 16.jūlijā ar lietas Nr.1.1-39/3083-S) ar lūgumu pagarināt nekustamā īpašuma daļas nomas līgumu uz pieciem gadiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.515) 9.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā to, ka garāžas ēkas neiznomāšanas gadījumā Domei ir pienākums veikt maksājumu par neiznomātās garāžas ēkas apsaimniekošanu, apsardzi, kā rezultātā tiktu nelietderīgi izlietoti pašvaldības līdzekļi. Ņemot vērā augstāk minētos apsvērumus Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums ir nekustamā īpašuma daļas nomas līgumu pagarināt uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai, kas ir optimāls laika periods atsavināšanas procesa uzsākšanai.

2015.gadā aprēķinātā telpu 16,90 m2 platībā nomas maksa ir 27,65 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmuma Nr.51 2.pielikumam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi Nr.735) 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas 2015.gada 1.janvārī ir 32677 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5.punktu un 7.2.apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 4.septembra sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.8-2-4/12), Dome nolemj:

1. Pagarināt 2014.gada 30.jūnijā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.2-16.3.2/888, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds, personas kods, par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas nomu uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemes Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 1.jūlija.

3. Noteikt garāžas ēkas mēneša nomas maksu 27,65 EUR apmērā papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par garāžas ēkas Aizputes ielā 11, Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 1.jūlija.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma pielikumā pievienotās vienošanās parakstīšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.426

(protokols Nr.19, 35.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 30.jūnija Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.2-16.3.2/888

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods, (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, abi kopā turpmāk sauktas – Puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___.______ lēmumu Nr. „Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā , kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 016 ar kopējo platību 16,90 m2 un zemesgabala kadastra numurs 1300 004 7412, kopējā platība 1044m2, 1/16 (vienu sešpadsmito) domājamo daļu (turpmāk – OBJEKTS).”

2. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA telpu ikmēneša nomas maksu 27,65 EUR (divdesmit septiņi euro un sešdesmit pieci centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. OBJEKTA zemesgabala nomas maksa tiek noteikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu. Līguma noslēgšanas brīdī zemesgabala nomas maksa ir 1,5% (viens komats pieci procentu) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli”.

Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par iznomājamā OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2015.gada 1.jūlija, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.”

3. Izteikt Līguma 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.5. Ja tiek kavēti Līgumā noteiktie OBJEKTA nomas maksājumi, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas OBJEKTA nomas tiesības, šādā apmērā no kavētās maksājuma summas:

4.5.1. par telpu nomas maksājumu kavējumu - 1% (viena procenta) apmērā;

4.5.2. par zemesgabala nomas maksājumu kavējumu – 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā.”

4. Izteikt Līguma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 30.jūnijam.”

5. Šī Vienošanās ir Līguma sastāvdaļa.

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds,

personas kods,

adrese

_____________________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF