Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 427

protokols Nr. 19, 36. punkts

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā,
daļas nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 8.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1706, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 019 1706 001, un zemesgabala 2122 m2 platībā, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000075166 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Pamatojoties uz pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” (reģistrācijas Nr.40003279496) statūtiem, starp pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālo centru (reģistrācijas Nr.90009029104) 2010.gada 31.augustā noslēgts Telpu nomas līgumu Nr.373 (turpmāk – Telpu nomas līgums) par telpu Kapteiņa Zoltā ielā 123, Jūrmalā nomu līdz 2015.gada 31.augustam neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu dislokācijai.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu racionālu izmantošanu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.325 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” un 2012.gada 29.jūnija Aktu „Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu” nekustamais īpašums nodots apsaimniekošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

Pamatojoties uz Domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu” tika pārjaunots Telpu nomas līgums, 2013.gada 11.martā starp Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju, pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālo centru noslēdzot 2010.gada 31.augusta Telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra Vienošanās pārjaunojumu Nr.1.1-16.3/259 (turpmāk – Pārjaunojums) par nekustamā īpašuma daļas, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1706 001 telpām Nr.1-2, Nr.4-8, daļas Nr.9, Nr.10-11 214,93 m2 platībā un zemesgabala daļas 813,41 m2 platībā, nomu. Ar Pārjaunojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija stājas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” vietā kā jaunais nomnieks, pārņemot Telpu nomas līguma saistības. Nomas maksa par nekustamajā īpašumā ietilpstošo telpu izmantošanu mēnesī noteikta 137,46 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 20.jūlijā saņēmusi Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālā centra 2015.gada 15.jūlija iesniegumu Nr.8.1-3/63 (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar lietas Nr.1.1-28/7529) „Par telpu nomas līguma pagarināšanu” ar lūgumu pagarināt Telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.515) 9.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Atbilstoši Noteikumu Nr.515 3.nodaļai Domes Centralizētās grāmatvedības 2015.gada 7.augustā aprēķinātā telpu 214,93 m2 platībā nomas maksa ir 138,19 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi Nr.735) 7.2.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem 2015.gada 1.janvārī ir 28 978 EUR.

Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantā noteikto nomas līguma termiņu, kas nav ilgāks par 12 gadiem. Nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļa nav nepieciešama Jūrmalas pilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums ir pagarināt Telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem, jo Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu brigāžu atrašanās visapdzīvotākajā Jūrmalas pilsētas mikrorajonā nodrošina iespēju sniegt operatīvi neatliekamo medicīnisko palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Noteikumu Nr.735 5.punktu un 7.2.apakšpunktu, Noteikumu Nr.515 9.punktu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālā centra 2015.gada 15.jūlija iesniegumu Nr.8.1-3/63 „Par telpu nomas līguma pagarināšanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 4.septembra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt Telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt nekustamajā īpašumā ietilpstošās zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvēta zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemes daļas faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 1.septembra.

3. Noteikt nekustamajā īpašumā ietilpstošo telpu mēneša nomas maksu 138,19 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par telpu faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 1.septembra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašum u nodaļai organizēt šī lēmuma pielikumā pievienotās vienošanās parakstīšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.427

(protokols Nr.19, 36.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2010.gada 31.augusta Telpu nomas līgumā Nr.373 (Nr. 8.1-7/74)

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija , reģistrācijas Nr. 90000056554 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšnieka Valda Kivkucāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumu Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”, no vienas puses, un

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālais centrs , reģistrācijas Nr.90009029104 (turpmāk – NOMNIEKS), tās vadītāja Semjona Štriha personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas reģionālā centra reglamentu, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – PUSES, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___.______ lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem 2010.gada 31.augusta Telpu nomas līgumā Nr.373 (Nomnieka reģistrācijas Nr. 8.1-7/74); turpmāk – LĪGUMS):

1. Izteikt LĪGUMA 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1706 001 1.stāva (telpu grupas numurs 001) telpām Nr.1-2, Nr.4-8, daļa Nr.9, Nr.10-11 ar kopējo platību 214,93 m2, kas sastāda 38% no kopējās ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1706 001 un 1300 019 1706 002 platības (telpu plāns 2.pielikumā), un zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 019 1706 daļas 813,41 m2 platībā, kas sastāda 38% no kopējās zemesgabala 2122 m2 platības (zemes plāns 3.pielikumā), turpmāk – OBJEKTS.”

2. Izteikt LĪGUMA 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. PUSES vienojas par OBJEKTA telpu ikmēneša nomas maksu 138,19 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi euro un deviņpadsmit centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi tiek veikti no 2015.gada 1.septembra par telpu faktisko lietošanu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Zemes nomas maksa tiek noteikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu. Līguma noslēgšanas brīdī zemesgabala nomas maksa ir 1,5% (viens komats pieci procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par iznomājamā OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2015.gada 1.septembra, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

NOMNIEKS papildus maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.”

3. Papildināt LĪGUMU ar 4.4., 4.5., 4.6., 4.7.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„4.4. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko maksājums veikts.

4.5. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

4.6. Ja tiek kavēti LĪGUMĀ noteiktie OBJEKTA nomas maksājumi, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas OBJEKTA nomas tiesības, šādā apmērā no kavētās maksājuma summas:

4.6.1. par telpu nomas maksājumu kavējumu - 1% (viena procenta) apmērā;

4.6.2. par zemesgabala nomas maksājumu kavējumu – 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā.

4.7. LĪGUMĀ noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas samaksāšanas.

4.8. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ:

4.8.1.ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

4.8.2.ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;

4.8.3.reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA OBJEKTA plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.”

4. Izteikt LĪGUMA 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1. LĪGUMS stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī un noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 31.augustam.”

5. Šī vienošanās ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

6. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz __ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. PUŠU rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

N/M reģ. Nr.90000056554

Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

V.Kivkucāns

NOMNIEKS

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālais centrs ,

Reģ.Nr.90009029104,

Laktas ielā 8 Rīgā, LV-2016,

Korespondences adrese: Duntes ielā 8, Rīgā

____________________________

S.Štrihs


Lejupielāde: DOC un PDF