Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 428

protokols Nr. 19, 37. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar
Jūrmalas Mākslas skolu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 6.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 010 2713 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000484009.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2713 un kopējo platību 9991 m2, sporta ģimnāzijas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 002), sporta ģimnāzijas atjaunināšanās centra (kadastra apzīmējums 1300 101 2713 003), bibliotēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 004), nojumes (kadastra apzīmējums 1300 101 2713 007), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 008) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 101 2713 007).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 15.maija aktu (kods 15 03797 0130000) sporta ģimnāzijas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 002 ir pārbūvēta un pieņemta ekspluatācijā, ēkas nosaukums Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā – mākslas skola, ēkas galvenais lietošanas veids – 1263 - skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas. Ar 2015.gada 2.jūniju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 002 atrodas Jūrmalas Mākslas skola, reģistrācijas Nr.2970902361. Saskaņā ar Domes 2011.gada 17.marta nolikumu Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” Jūrmalas Mākslas skola ir Domes dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu īstenošanai.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Izglītības likuma 59.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem. Tā paša likuma 62.panta trešā daļa noteic, ka izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu materiālos līdzekļus veido un attīsta, izmantojot iestāžu dibinātāju piešķirtos līdzekļus un papildu finanšu avotus.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 29.pantam Dome padotību pār Jūrmalas Mākslas skolu īsteno pati, līdz ar to ir tiesīga autonomo funkciju veikšanai nodot mantu bezatlīdzības lietošanā.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikuma Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas Mākslas skolai, reģistrācijas Nr.2970902361 uz nenoteiktu laiku izglītības funkcijas nodrošināšanai šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 30, Jūrmalā, daļu un mantu, kas sastāv no:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība (m2)

Atlikusī vērtība uz 01.09.2015. (EUR)

Daudzums

1.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

1300 010 2713

Zemesgabals

5929 m2

320575,87

2.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

1300 010 2713 002

Mākslas skolas ēka

1732 m2

2082925,66

3.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

Bruģa segums

723 m2

32173,05

4.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

Betona plākšņu segums

438 m2

20366,47

5.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

Koka dēļu segums

119 m2

3138,24

6.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

Žogs pagaidu

6069,61

115 tek/metri

7.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

Žogs

12818,83

139 tek/metri; mazie vārti 2 gab., lielie divviru vārti 1gab.

8.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

Apstādījumi

17793,56

zālājs 1136 kvm un apstādījumi

9.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

Pagalma apgaismojums

9378,22

10 lampas

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai 1 (viena) mēneša laikā organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.428

(protokols Nr.19, 37.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Jūrmalas Mākslas skola, reģistrācijas Nr. 2970902361 , (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tās direktores _____________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumu Nr.6 „Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _________ lēmumu Nr._____ „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu”, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā Līguma 1.pielikumā norādītos Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus un mantu (turpmāk – Īpašums).

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 6.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 010 2713 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000484009.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu Jūrmalas Mākslas skolas darbību un attīstību, īstenojot izglītības funkciju.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.11. ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veikt ĪPAŠUMA inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informē ĪPAŠNIEKU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma, remontdarbu paredzamo izmaksu tāmi, kuras kopsumma norādāma apsekošanas aktā.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.2.4. nodot Īpašumu vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” vai to aizstājošu PATAPINĀTĀJA noteiktu kārtību un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas lietošanas tiesības;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienots pielikums - pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Mākslas skola
n/m reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 2970902361
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Strēlnieku pr.30, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis)

Pielikums

2015.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._______ lēmumu Nr.___ „ Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu”, starp Jūrmalas pilsētas domi, reģistrācijas Nr.90000056357, un Jūrmalas Mākslas skolu, reģistrācijas Nr.2970902361, 2015.gada ___.____________ noslēgto Patapinājuma līgumu Nr.________________:

1. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas izpilddirektora p.i. Arturs Grants nodod, un Jūrmalas Mākslas skola, tās direktores __________ personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo nekustamo īpašumu un ar to neatdalāmi saistīto mantu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība (m2)

Atlikusī vērtība uz 01.09.2015. (EUR)

1.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

1300 010 2713

Zemesgabals

5929

320575,87

2.

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala

1300 010 2713 002

Mākslas skolas ēka

1732

2082925,66

2. Jūrmalas pilsētas dome, kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.janvāra kārtību „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite” darbojas izpilddirektora p.i. Arturs Grants, nodod, un Jūrmalas Mākslas skola, tās direktores ____________ personā pieņem patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošo mantu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā:

Nr. p/k

Objekta tips

Atlikusī vērtība (EUR)

Daudzums

1.

Bruģa segums

32173,05

723 m2

2.

Betona plākšņu segums

20366,47

438 m2

3.

Koka dēļu segums

3138,24

119 m2

4.

Žogs pagaidu

6069,61

115 tek/metri

5.

Žogs

12818,83

139 tek/metri; mazie vārti 2 gab., lielie divviru vārti 1 gab.

6.

Apstādījumi

17793,56

zālājs 1136 kvm un apstādījumi

7.

Pagalma apgaismojums

9378,22

10 lampas

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms ĪPAŠUMA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem ĪPAŠUMU tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Jūrmalas Mākslas skolas direktore
_______________________ ________________________
A.Grants

Lejupielāde: DOC un PDF