Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 429

protokols Nr. 19, 38. punkts

Par izglītības iestādes objekta nodošanu
patapinājumā sākumskolai „Taurenītis”

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 16.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 2709, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709, pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2909 001, 5 (piecām) palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 005, 1300 010 2709 006, 1300 010 2709 007, 1300 010 2709 008, 1300 010 2709 009 un sporta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 010 (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000050919.

Ar 2002.gada 28.jūnija Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/687 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Nekustamais īpašums nodots apsaimniekošanā Jūrmalas pilsētas sākumskolai „Taurenītis”, reģistrācijas numurs 90000051699.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”, sākumskola „Taurenītis” ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde, pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai. Iestādes darbības mērķis ir organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs. Izglītības likuma 59.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem. Tā paša likuma 62.panta trešā daļa noteic, ka izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu materiālos līdzekļus veido un attīsta, izmantojot iestāžu dibinātāju piešķirtos līdzekļus un papildu finanšu avotus.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 29.pantam Dome padotību pār sākumskolu „Taurenītis” īsteno pati, līdz ar to ir tiesīga autonomo funkciju veikšanai nodot mantu bezatlīdzības lietošanā.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 7.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/16), lai īstenotu izglītības programmas, organizētu mācību un audzināšanas darbu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā sākumskolai „Taurenītis”, reģistrācijas numurs 90000051699, uz nenoteiktu laiku šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu un mantu Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā:

Nr. p/k

Objekta tips

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Atlikusī bilances vērtība (EUR) uz 01.10.2015.

1.

Zemes gabala daļa

1300 010 2709

8554 m2

421251,67

2.

Pamatceltne (sākumskolas ēka)

1300 010 2709 001

2119,9 m2

1243109,95

3.

Sporta laukums

117 m2

8421,95

4.

Nojume

1300 010 2709 005

21,1 m2

5.

Nojume

1300 010 2709 006

21,1 m2

6.

Nojume

1300 010 2709 007

21,7 m2

328,82

7.

Nojume

1300 010 2709 008

21,7 m2

328,82

8.

Nojume

1300 010 2709 009

22,8 m2

332,90

9.

Pagalma bruģējums (laukums)

1300 010 2709 050

1534 m2

2529,46

10.

Celiņi un betona laukums

1300 010 2709 051

596 m2

3642,71

11.

Žogs

1300 010 2709 052

35,71 m2

1371,47

12.

Žogs

1300 010 2709 053

466,04 m2

2728,70

13.

Baseins

1300 010 2709 054

45,8 m2

22,50

14.

Bruģakmens (pandusa izbūve)

60 m2

654,52

15.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

230 m2

19902,31

16.

Bērnu rotaļu laukums (batuts un šūpuļtīkls)

5797,95

17.

Velosipēdu novietne

3 gab.

3895,78

2. Noteikt, ka zemesgabala Kļavu ielā 29/31 daļa 172 m2 platībā, atbilstoši šī lēmuma 1.pielikumā pievienotajam zemes vienības plānam ar piesaistāmām platībām, ir Jūrmalas Sporta servisa centra un sākumskolas „Taurenītis” koplietošanas teritorija.

3. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 3.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar sākumskolu „Taurenītis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.429

(protokols Nr.19, 38.punkts)


PDF


2.p ielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.429

(protokols Nr.19, 38.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Sākumskola „Taurenītis”, reģistrācijas Nr. 900000 51699, (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tā direktora/es _______________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums'”, no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _________ lēmumu Nr._____ „Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai „Taurenītis””, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un mantu Kļavu ielā 19/21, Jūrmalā (turpmāk – ĪPAŠUMS):

Nr. p/k

Objekta tips

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Atlikusī bilances vērtība (EUR) uz 01.10.2015.

1.

Zemes gabala daļa

1300 010 2709

8554 m2

421251,67

2.

Pamatceltne (sākumskolas ēka)

1300 010 2709 001

2119,9 m2

1243109,95

3.

Sporta laukums

117 m2

8421,95

4.

Nojume

1300 010 2709 005

21,1 m2

5.

Nojume

1300 010 2709 006

21,1 m2

6.

Nojume

1300 010 2709 007

21,7 m2

328,82

7.

Nojume

1300 010 2709 008

21,7 m2

328,82

8.

Nojume

1300 010 2709 009

22,8 m2

332,90

9.

Pagalma bruģējums (laukums)

1300 010 2709 050

1534 m2

2529,46

10.

Celiņi un betona laukums

1300 010 2709 051

596 m2

3642,71

11.

Žogs

1300 010 2709 052

35,71 m2

1371,47

12.

Žogs

1300 010 2709 053

466,04 m2

2728,70

13.

Baseins

1300 010 2709 054

45,8 m2

22,50

14.

Bruģakmens (pandusa izbūve)

60 m2

654,52

15.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

230 m2

19902,31

16.

Bērnu rotaļu laukums (batuts un šūpuļtīkls)

5797,95

17.

Velosipēdu novietne

3 gab.

3895,78

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 16.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 2709, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709, pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2909 001, 5 (piecām) palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 005, 1300 010 2709 006, 1300 010 2709 007, 1300 010 2709 008, 1300 010 2709 009 un sporta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 010 (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000050919.

1.3. ĪPAŠUMS ir nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktiem, kas noslēgti pamatojoties uz 2002.gada 28.jūnija Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/687, 2003.gada 26.novembra Vienošanos Nr.01-16/1217, 2008.gada 5.janvāra Vienošanos Nr.1.1-16/11 un 2015.gada 3.jūlija pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā aktu Nr.458.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) īstenošanu, organizētu mācību un audzināšanas darbu.

1.5. Līdzējiem ĪPAŠUMA stāvoklis ir zināms un pretenzijas par to nav.

1.6. Līdzēji vienojas, ka papildus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nodotā zemesgabala Kļavu ielā 29/31 daļai, atbilstoši Līguma 1.pielikumā pievienotajam zemes vienības plānam ar piesaistāmām platībām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA un Jūrmalas Sporta servisa centra (turpmāk – Sporta centrs) koplietošanā atrodas zemesgabala daļa 172 m2 platībā, par kuras izmantošanu, uzturēšanu un kopšanu starp PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU un Sporta centru tiek noslēgta atsevišķa vienošanās.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. regulāri ik mēnesi sagatavot un iesniegt Sporta centram rēķinus par komunālo pakalpojumu izmantošanu (elektroenerģija, karstais ūdens, ½ daļa no maksājuma par elektronisko sakaru pakalpojumiem), kas Sporta centram tiek nodrošināti ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA starpniecību. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar kontrolskaitītāju rādījumiem atbilstoši pakalpojuma saņemšanas brīdī spēkā esošajiem tarifiem;

3.1.9. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.10. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.11. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.12. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības apkures sezonas uzsākšanas un pabeigšanas nodrošināšanai;

3.1.13. Ne vēlā kā mēneša laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas noslēgt vienošanos ar Sporta centru, kurā iekļauta:

3.1.13.1. koplietošanas teritorijas izmantošanas un uzturēšanas kārtība;

3.1.13.2. koplietošanas teritorijā esošās autostāvvietas lietošanas kārtība;

3.1.13.3. sporta ēkas telpu lietošanas kārtība PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA audzēkņu sporta nodarbību nodrošināšanai.

3.1.14. ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veikt ĪPAŠUMA inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informēt PATAPINĀTĀJU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.2.4. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” vai to aizstājošu PATAPINĀTĀJA noteiktu kārtību un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas lietošanas tiesības;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Līdzēji vienojas, ka ar LĪGUMA noslēgšanas brīdi tiek pārtraukts 2002.gada 28.jūnijā starp līdējiem noslēgtais Pilnvarojuma līgums Nr.01-16/687.

6.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.6. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.7. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienots pielikums - zemes vienības plāns ar piesaistāmām platībām uz 1 lapas.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Sākumskola "Taurenītis"
n/m reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 90000051699
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Kļavu iela 29/31, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis)

Pielikums

2015.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.________

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF