Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 430

protokols Nr. 19, 39. punkts

Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma
noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 16.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 2709, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709, pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2909 001, 5 (piecām) palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 005, 1300 010 2709 006, 1300 010 2709 007, 1300 010 2709 008, 1300 010 2709 009 un sporta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 010 (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums 100000050919.

Ar 2002.gada 28.jūnija Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/687 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Nekustamais īpašums nodots apsaimniekošanā sākumskolai „Taurenītis”, reģistrācijas numurs 90000051699.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu” izveidota pašvaldības iestāde – „Jūrmalas Sporta servisa centrs”, kuras mērķis ir nodrošināt pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus. Saskaņā ar 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”, viena no centra funkcijām ir nodrošināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, to labiekārtošanu un attīstību, kā arī apsaimniekot sporta namu „Taurenītis” Kļavu ielā 29/31.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 29.pantam Dome padotību pār Jūrmalas Sporta servisa centru īsteno pati, līdz ar to ir tiesīga autonomo funkciju veikšanai nodot mantu bezatlīdzības lietošanā.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1.punktu un 8.2.6. apakšpunktu, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 7.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/16), lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, to labiekārtošanu un attīstību, savlaicīgi veicinātu nepieciešamo pārbūvi un remontu apsaimniekotajos objektos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram, reģistrācijas numurs 90010478153, uz nenoteiktu laiku šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu un mantu Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā:

Nr. p/k

Objekta tips

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Atlikusī bilances vērtība (EUR) uz 01.10.2015.

1.

Zemes gabala daļa

1300 010 2709

2557 m2 platībā, tai skaitā koplietošanas teritorija 172 m2

125922,22

2.

Sporta ēka

1300 010 2709 010

1473,7

96744,77

3.

Ātrumvalnis

1 gab.

425,31

4.

Žogs

1300 010 2709 052

35,25 m2

1371,47

5.

Žogs

1300 010 2709 053

84,56 m2

495,10

6.

Bruģēts auto stāvlaukums un iebraucamais ceļš

742m2

25320,74

7.

Žogs (sadala sākumskolas un sporta centra teritoriju)

52,32 m2

918,45

2. Noteikt, ka zemesgabala Kļavu ielā 29/31 daļa 172 m2 platībā, atbilstoši šī lēmuma 1.pielikumā pievienotajam zemes vienības plānam ar piesaistāmām platībām, ir Jūrmalas Sporta servisa centra un sākumskolas „Taurenītis” koplietošanas teritorija.

3. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 3.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.430

(protokols Nr.19, 39.punkts)

PDF

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.430

(protokols Nr.19, 39.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153 , (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tā direktora/es _______________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 ''Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums'', no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _________ lēmumu Nr._____ „ Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru”, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un mantu Kļavu ielā 19/21, Jūrmalā (turpmāk – ĪPAŠUMS):

Nr. p/k

Objekta tips

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Atlikusī bilances vērtība uz 01.10.2015. (EUR)

1.

Zemes gabala daļa

1300 010 2709

2557 m2 platībā, tai skaitā koplietošanas teritorija 172 m2

125922,22

2.

Sporta ēka

1300 010 2709 010

1473,7

96744,77

3.

Ātrumvalnis

1 gab.

425,31

4.

Žogs

1300 010 2709 052

35,25 m2

1371,47

5.

Žogs

1300 010 2709 053

84,56 m2

495,10

6.

Bruģēts auto stāvlaukums un iebraucamais ceļš

742m2

25320,74

7.

Žogs (sadala sākumskolas un sporta centra teritoriju)

52,32 m2

918,45

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 16.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 2709, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709, pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2909 001, 5 (piecām) palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 005, 1300 010 2709 006, 1300 010 2709 007, 1300 010 2709 008, 1300 010 2709 009 un sporta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 010 (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000050919.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu pašvaldības īpašumā esošā sporta objekta racionālu izmantošanu, tā labiekārtošanu un attīstību, sporta pasākumu organizēšanu un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanu.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

1.6. Līdzēji vienojas, ka 172 m2 no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nodotā zemesgabala Kļavu ielā 29/31 daļas, atbilstoši Līguma 1.pielikumā pievienotajam zemes vienības plānam ar piesaistāmām platībām, ir PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA un sākumskolas “Taurenītis” (turpmāk – Sākumskola) koplietošanas teritorija, par kuras izmantošanu, uzturēšanu un kopšanu starp PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU un Sākumskolu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem veikt norēķinus ar Sākumskolu par pakalpojumiem (elektroenerģija, karstais ūdens, ½ daļu no maksājuma summas, ko Sākumskola maksā par elektronisko sakaru pakalpojumiem), kas PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM tiek nodrošināti ar Sākumskolas starpniecību. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta atbilstoši kontrolskaitītāju rādījumiem atbilstoši pakalpojuma saņemšanas brīdī spēkā esošajiem tarifiem;

3.1.9. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.10. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.11. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.12. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības apkures sezonas uzsākšanas un pabeigšanas nodrošināšanai;

3.1.13. Ne vēlā kā mēneša laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas noslēgt vienošanos ar Sākumskolu, kurā iekļauta:

3.1.13.1. koplietošanas teritorijas izmantošanas un uzturēšanas kārtība;

3.1.13.2. koplietošanas teritorijā esošās autostāvvietas lietošanas kārtība;

3.1.13.3. sporta ēkas telpu lietošanas kārtība Sākumskolas audzēkņu sporta nodarbību nodrošināšanai;

3.1.14. ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veikt ĪPAŠUMA inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informēt PATAPINĀTĀJU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.2.4. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” vai to aizstājošu PATAPINĀTĀJA noteiktu kārtību un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas lietošanas tiesības;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums - zemes vienības plāns ar piesaistāmām platībām uz 1 lapas.;

2.pielikums nodošanas - pieņemšanas akts uz __ (_____) lapām.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Sporta centrs
n/m reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 90010478153
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis)

1.pielikums

2015.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.__________

PDF

2.pielikums

2015.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.______

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsētas dome , reģ. Nr.90000056357,(turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un

Sākumskola “Taurenītis”, reģistrācijas Nr.90000051699 tās direktora/es ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.6 "Sākumskolas “Taurenītis” nolikums" no vienas puses nodod un

Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģ. Nr. 90010478153 (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS), tā direktora/es ___________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 "Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums", no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._______ lēmumu Nr.___ „ Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta Servisa centru”, 2015.gada ___.____________ noslēgto Patapinājuma līgumu Nr.___________ un 2002.gada 28.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas sākumskolu “Taurenītis” noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/687 “Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu”, pieņem patapinājumā šādu PATAPINĀTĀJAM piederošo nekustamo īpašumu un mantu Kļavu ielā 19/21, Jūrmalā:

Nr. p/k

Objekta tips

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Atlikusī bilances vērtība (EUR) uz 01.10.2015.

1.

Zemes gabala daļa

1300 010 2709

2557 m2 platībā, tai skaitā koplietošanas teritorija 172 m2

125922,22

2.

Sporta ēka

1300 010 2709 010

1473,7 m2

96744,77

3.

Ātrumvalnis

1 gab.

425,31

4.

Žogs

1300 010 2709 052

35,25 m2

1371,47

5.

Žogs

1300 010 2709 053

84,56 m2

495,10

6.

Bruģēts auto stāvlaukums un iebraucamais ceļš

742 m2

25320,74

7.

Žogs (sadala sākumskolas un sporta centra teritoriju)

52,32 m2

918,45

Jūrmalas Sporta servisa centram ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma un mantas tehniskais stāvoklis 2015.gada _____________Patapinājuma līguma Nr.__________ noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. Jūrmalas Sporta servisa centrs pieņem minēto nekustamo īpašumu un mantu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

__________________________

G.Truksnis

Sākumskolas “Taurenītis” direktore

__________________________

S.Limba

PIEŅĒMA

Jūrmalas Sporta servisa centra direktore/s

__________________________


Lejupielāde: DOC un PDF