Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 431

protokols Nr. 19, 40. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Vēju ielā 2, Jūrmalā

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums Vēju ielā 2, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1402, ar kopējo platību 6991 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. savrupmājas, būves kadastra apzīmējums 1300 017 1402 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), ar kopējo platību 1149,60 m2;

3. sargu mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 017 1402 051, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), ar kopējo platību 33,30 m2

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6612 Vārds Uzvārds, personas kods.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1402 001 ir nodota ekspluatācijā ar 2014.gada 25.septembra aktu (kods 14036410130000) kā viesu nams (būves galvenais lietošanas veids viesnīcu ēkas (kods 1211). 2015.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas būvvalde minētai ēkai ir akceptējusi (atzīme par būvniecības ieceres akceptu Nr.1188) lietošanas veida maiņu bez pārbūves, ar kuru ēkai ir noteikts galvenais lietošanas veids - viena dzīvokļa māja (kods 1110).

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.3.1.apakšpunktam zemes vienībai lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja ir izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot, mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 26.2. apakšpunktu zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja nekustamā īpašumā esošās būves, ņemot vērā ekonomisko darbību, ir savstarpēji saistītas un tās izmanto vienam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 29.punkts paredz, ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķis izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901), neatbilst ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (9JDz), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja; rindu māja izņemot pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju; pakalpojumu objekts.

Ņemot vērā iepriekš minēto Zemes vienībai ir nosakāms lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.apakšpunktu, 26.2.apakšpunktu, 29.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 332.punktu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 7.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Vēju ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 1402, ar zemesgabala kopējo platību 6991 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF