Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 432

protokols Nr. 19, 41. punkts

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 13.augustā pieņēma lēmumu Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Skolas iela 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums), saskaņā ar kuru nolemt atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Skolas ielā 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 5003), kopējā platība 789 m2 un džudo sporta kluba ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001), kopējā platība 402,5 m2 (turpmāk – Nekustamais īpašums), nosakot izsoles sākumcenu 55 115,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts piecpadsmit euro) apmērā, kā arī apstiprināti Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi (turpmāk- Izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2015.gada 25.septembrim plkst.16:00 izsolei pieteikumu iesniedzis viens pretendents – Biedrība „Džudo klubs LIDO” , reģistrācijas Nr.40008095599, (turpmāk – Dalībnieks). Dalībnieka pieteikums reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 19.augustā lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-36/8465.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrēsies tikai viens izsoles dalībnieks, Nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.13.apakšpunktu (Izsoles solis – 3 858,00 EUR ).

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu.

Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunkts nosaka, ka Jūrmalas pilsētas dome Nekustamā īpašuma izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto maksājumu saņemšanas.

Izsoles uzvarētājs - Biedrība „Džudo klubs” , reģistrācijas Nr.40008095599, 2015.gada 30.septembrī veica Nekustamā īpašuma atlikušo pirkuma maksas daļas samaksu, proti, 53 461,50 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 50 centi) apmērā, līdz ar to Izsoles uzvarētājs apliecinājis pirkt Nekustamo īpašumu par 58 973,00 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro) un saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apašpunktu apstiprināmi izsoles rezultāti.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.5.apakšpunktu Nekustamā īpašuma pirkuma līgums izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē. Savukārt atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11.apakšpunktam pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Nekustamā īpašuma pirkuma līgums. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums apstiprināts kā izsoles noteikumu pielikums.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 13.augusta lēmumu Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Skolas iela 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, atsavināšanu”, izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 30.septembra sēdes protokolu Nr.8.2-58/18 , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2015.gada 30.septembrī notikušā nekustamā īpašuma Skolas iela 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 5003), kopējā platība 789 m2 un džudo sporta kluba ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001), kopējā platība 402,5 m2 , izsoles rezultātus.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju – Biedrību „Džudo klubs LIDO” , reģistrācijas Nr. 40008095599, atbilstoši nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā Izsoles noteikumu 5.5. un 5.11.apakšpunktam.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Biedrība „Džudo klubs LIDO”, reģistrācijas Nr.40008095599, vainas dēļ šī Lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF