Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 439

protokols Nr. 19, 48. punkts

Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala Tallinas ielā 34, Jūrmalā,
iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 27.augusta lēmumu Nr.306 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tallinas ielā 34” tika izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Tallinas ielā 34, Jūrmalā, ar kopējo platību 3358 m2.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tallinas ielā 34, Jūrmalā, 2004.gada 11.oktobrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000149528.

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 25.septembra spriedumu lietā Nr.C04182112, PAC – 0478/2014, ir atzīts par spēkā neesošu 2004.gada 11.novembrī noslēgtais zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/924 starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru nami”, reģ. Nr.40003688666, un nolemts dzēst Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000149528 nostiprinātās Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tallinas ielā 34, Jūrmalā, visus minētajā nodalījumā izdarītos ierakstus un slēgt šo nodalījumu.

Ar tiesas spriedumu noteikts, ka zemesgabals Tallinas ielā 34, Jūrmalā, ir nodots Jūrmalas pilsētas domes rīcībā zemes reformas pabeigšanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.830 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu” ir izveidots līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds Jūrmalas pilsētā, iekļaujot tajā pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemi, ko atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešajai daļai izmanto zemes reformas pabeigšanai.

Ņemot vērā minēto, izpildot Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 25.septembra spriedumu lietā Nr.C04182112, PAC – 0478/2014, un ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” 7.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 9.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalu Tallinas ielā 34, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 3802, iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā, kas izveidots ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.830 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu” saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.439

(protokols Nr.19, 48.punkts)

Nr. p.k.

Zemesgabala

adrese

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība kv.m

Kadastrālā vērtība (EUR) uz 31.12.2007.

Zonējums pēc teritorijas plānojuma

Zemesgabala

plānotā

(atļautā)

izmantošana

Apgrūtinājumi

1.

Tallinas iela 34, Jūrmala

1300 020 3802

3358

8495.97

12DzD Daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija

Dzīvojamā māja; pakalpojumu objekts ēkas 1.stāvā; transportlīdzekļu novietne; daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecības ieceres sastāvā ietver sociālās infrastruktūras nodrošinājuma novērtējumu. Lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701)

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 15.oktobra lēmumam Nr.439

(protokols Nr.19, 48.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF