Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 440

protokols Nr. 20, 3. punkts

Par amatu apvienošanas atļauju
domes priekšsēdētājam

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja G.Trukšņa iesniegumu par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu ieņemt Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

[1] Atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumiem Nr.189 „Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums”, Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padome ir Ministru kabineta izveidota institūcija, kas izveidota, lai pārraudzītu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas un finanšu izlīdzināšanas fonda izpildi.

[2] Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 11.panta pirmo daļu, Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padomē ir seši pašvaldību domju priekšsēdētāji, kurus izvirzījusi likuma „Par pašvaldībām” 96.pantā noteiktā pašvaldību biedrība, nodrošinot, ka divi no tiem pārstāv republikas pilsētu pašvaldības, bet četri — novadu pašvaldības.

[3] Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punkts paredz, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs ir amatpersona, kuras amata savienošanas ierobežojumi noteikti likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā, kuras 4.punktā ir noteikts, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

Izvērtējot augstāk norādīto amatu savienošanas pieļaujamību un kārtību, Jūrmalas pilsētas dome secina, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata savienošana ar Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim savienot domes priekšsēdētāja amatu ar Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF