Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 443

protokols Nr. 20, 7. punkts

Par Jūrmalas ostas attīstības programmas
2015.-2022.gadam apstiprināšanu

Lai veicinātu Jūrmalas ostas ilgtspējīgu attīstību, ievērojot Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 2.punktu un pamatojoties uz Jūrmalas ostas valdes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.2/9/15 (protokols Nr.2/15 p.9), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Jūrmalas ostas pārvaldes iesniegto Jūrmalas ostas attīstības programmu 2015.-2022.gadam (pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF