Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 445

protokols Nr. 20, 14. punkts

Par naudas balvu piešķiršanu Eiropas čempionāta
Formula 4 laivu klasē 3.vietas ieguvējam Nikitam Lijcam
un trenerim Aleksandram Lijcam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.3.3.apakšpunktu, 11.punktu un 14.punktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 3.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu Eiropas čempionāta Formula 4 laivu klasē 3.vietas ieguvējam Nikitam Lijcam 1995,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā.

2. Piešķirt naudas balvu trenerim Aleksandram Lijcam 997,50 EUR (deviņi simti deviņdesmit septiņi eiro un 50 centi) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1. un 2.punktā minēto naudas balvu izmaksu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF