Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 446

protokols Nr. 20, 16. punkts

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2)
stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta īstenošanu

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2015.gada 10.septembra lēmumu Nr.8.4-1/5617 „Par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības projekta Nr.2015-1-TR01-KA219-022162_3 apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ aktivitātes „Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības projektu Nr.2015-1-TR01-KA219-022162_3 „Eiropas galda klāšana”, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni iepazīstoties ar darba iespējām ēdināšanas nozarē, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. Samazināt skolēnu agrīno skolas pamešanu, veidojot pamata zināšanas biznesa uzsākšanā;

2.2. projekta partnerskolās Turcijā (projekta koordinators), Portugālē, Itālijā, Polijā, un Latvijā dalīties un smelties pieredzē, lai gūtu jaunas zināšanas un paaugstinātu metodiskās prasmes ekonomikas un biznesa mācīšanā;

2.3. organizēt kopējo valstu sanāksmi Latvijā Jaundubultu vidusskolā pieredzes apmaiņā un turpmāko uzdevumu plānošanā un kopējo mērķu sasniegšanā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku 24 (divdesmit četri) mēneši - no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 14 605.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti pieci euro un 00 centi) saskaņā ar pielikumu, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 100% jeb 14 605.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti pieci euro un 00 centi).

5. Projekta priekšfinansējumu 20% apmērā jeb 2 921.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens euro un 00 centi) segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

6. Noteikt, ka, ja īstenošanas laikā projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas, nekā plānots, tad ir veicamas visas darbības, lai no attiecināmo izmaksu ekonomijas tiktu segtas neattiecināmās izmaksas, pirms tam saņemot Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstisku apstiprinājumu.

7. Nauda plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta īstenošanu uzdot Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas direktoram.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF