Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 447

protokols Nr. 20, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.213
„Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora
projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu”

Saskaņā ar Erasmus+ programmas projekta finansējuma līguma 2015-1-LV01-KA101-013267 p.I.2.1,p. I.4.4. un ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.213 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta „Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.maijam un projekta mobilitātes īstenošanas laiku no 2015.gada 26.jūlija līdz 2015. gada 1.augustam. Apstiprināt mobilitātes dalībnieku sākumskolas „Ābelīte” mūzikas skolotāju Ingrīdu Dzelzkalēju.”

2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1 983,00 EUR saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 1 983 EUR (100%). Projekta priekšfinansējumu 397,00 EUR apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta”

3. Lēmuma 4.punktu izteikt šāda redakcijā:

„4. Projekta ieviešanu uzdot sākumskolai „Ābelīte”.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF