Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 448

protokols Nr. 20, 18. punkts

Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu
no sākumskolas „Taurenītis” bilances

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 20., 21. un 21¹.punktiem, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” 16.punktu, ievērojot Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa 2015.gada 19.oktobra vēstuli Nr.20/10/22-9094 un 2015.gada 13.oktobra lēmumu, ar kuru pieņemts lēmums par krimināllietas/ kriminālprocesa izbeigšanu noilguma dēļ par sākumskolai „Taurenītis” (NMR kods 90000051699) piederošās mantas (seifa ar naudu un dokumentiem) slepenu zādzības faktu, saistītu ar iekļūšanu sākumskolas telpās Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, 2005.gada 4.septembrī, kā arī Finanšu komitejas 2015.gada 10.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Norakstīt šaubīgā debitora parādu 123,69 EUR no sākumskolas „Taurenītis” bilances.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt sākumskolas „Taurenītis” direktorei S.Limbai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF