Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 449

protokols Nr. 20, 19. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi pabeigšanu

Saskaņā ar 2015.gada 30.jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.307 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi” tika nolemts pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003316576, par iestādi bez likvidācijas, nosakot to par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 163.panta pirmo daļu, pēc kreditoru apzināšanas atbilstoši šā likuma 162.pantā noteiktajai kārtībai publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas kapitālsabiedrības pārveidi par iestādi.

Paziņojums par kapitālsabiedrības pārveidi par iestādi publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 2015.gada 2.septembrī. Kreditoru prasījumi nav pieteikti.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 163.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003316576, par iestādi.

2. Izveidotās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes nosaukums ir ,,Jūrmalas kapi”. Iestāde ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde, kas tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram.

3. Izveidotās iestādes vadītāju ieceļ amatā Jūrmalas pilsētas dome nolikumā noteiktajā kārtībā.

4. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” valdei iesniegt pieteikumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra ne vēlāk kā līdz 2015.gada 21.decembrim.

5. Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” izslēgt no komercreģistra 2015.gada 31.decembrī.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF