Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 450

protokols Nr. 20, 23. punkts

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Vārds Uzvārds 2015.gada 5.oktobra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā 2015.gada 13.oktobrī, lietas Nr.1.1-39/4662-K) ar lūgumu pagarināt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokļa adresē, Jūrmalā, īri. Izskatot minēto iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu Nr.501 "Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”, pamatojoties uz kuru 2012.gada 28.septembrī ar Vārds Uzvārds kā īrnieku tika noslēgts Dienesta dzīvojamo telpu īres līgums Nr.1.1-16.2.2/850 (turpmāk – Līgums) par dienesta dzīvojamās telpas, istabas tipa dienesta viesnīcas – dzīvokļa adresē, Jūrmalā, (kopējā platība 43,50 m2, dzīvojamā platība 16,20 m2) īri uz 3 (trīs) gadiem. Saskaņā ar Līguma 3.4.apakšpunktu pēc Līguma termiņa izbeigšanās, ja ar Īpašnieku tiek turpinātas darba attiecības, īrniekam ir pirmtiesības uz Līguma pagarināšanu. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi Vārds Uzvārdsamats ir darba attiecībās ar Jūrmalas pilsētas domi.

Vienlaikus likuma "Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piektā daļa noteic, ka, ja darba vai mācību attiecības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, ievērojot Vārds Uzvārds 2015.gada 5.oktobra iesniegumu, Līguma 3.4.apakšpunktu, un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds (personas kods) noslēgto Līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem, tas ir, uz laiku no 2015.gada 28.septembra līdz 2018.gada 27.septembrim.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF