Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 451

protokols Nr. 20, 24. punkts

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā
mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs
reģions” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12., 12.punkts), 2.3. stratēģiskā virziena, 2.3.1., 2.3.2. un 2.4. mērķiem, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus un Baltijas Reģiona Veselīgo pilsētu asociācijas (Somija) uzaicinājumu par dalību projektā kā partnerim, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” (turpmāk – Projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Baltijas Reģiona Veselīgo pilsētu asociāciju (Somija) un diviem sadarbības partneriem - Turku Universitāte (Somija) un Tallinas Universitātes Rakveres koledžu (Somija).

2. Noteikt Projekta mērķus:

2.1. apzināt kāda informācija par veselības veicināšanas jautājumiem un sociālie ieteikumi ir nepieciešami sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm ar maziem bērniem Somijas, Igaunijas un Latvijas pašvaldībās;

2.2. nodrošināt interaktīvas nodarbības par veselību veicinošām tēmām bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.3. izglītot sociālos darbiniekus par veselību veicinošām tēmām, strādājot ar bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.4. uzlabot veselības veicināšanas un sociālā darba kvalitāti;

2.5. veicināt jaunus instrumentus un metodes, strādājot ar bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.6. uzlabot bērnu no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm sociālo iekļaušanos.

3. Noteikt projekta ieguvumus:

3.1. apzināta informācija par veselību veicinošām tēmām, kas ir aktuāla maziem bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

3.2. stiprināta bērnu no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm izvēle veselīgai ikdienai,

3.3. paaugstinātas sociālo darbinieku zināšanas par aktuāliem veselību veicinošiem jautājumiem un metodēm, izmantojot jaunus instrumentus un metodes, darbā ar bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm

3.4. paaugstināta veselības veicināšanas un sociālā darba kvalitāte pašvaldībās, kas piedalās projektā;

3.5. uzlabota sociālā iekļaušanās bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm;

4. Noteikt Projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.martam.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera Projekta kopējās indikatīvās izmaksas 57 616,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 48 973,60 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 8 642,40 EUR (astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro un 40 centi).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļu sagatavot un iesniegt pēc vadošā partnera Baltijas Reģiona Veselīgo pilsētu asociācijas pieprasījuma projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF