Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 452

protokols Nr. 20, 25. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Izskatot Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” iesniegto ierosinājumu par Transportlīdzekļa VOLVO 940, reģistrācijas Nr. DT 8181 (turpmāk arī – kustamā manta), pirmā reģistrācija 1992.gadā atsavināšanu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāk minēto:

1] Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrajai daļai publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. Kustamā manta atrodas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” īpašumā un turējumā. Līdz ar to pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ir tiesīga ierosināt mantas atsavināšanu.

2] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu.

3] Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo bilances vērtību.

4] Transportlīdzekļa VOLVO 940, reģistrācijas Nr. DT 8181, pirmā reģistrācija 1992.gadā, bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 03.09.2015. ir EUR 0.00.

5] Izvērtējot kustamās mantas bilances vērtību, secināms, ka nododot pārstrādei licencētā automašīnu pārstrādes uzņēmumā (autokapsētā), kustamās mantas cena ir augstāka, aptuveni – 80.00 (astoņdesmit euro, 00 centi).

6] Izvērtējot kustamās mantas nolietojumu, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu kustamās mantas apsaimniekošanu, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju un pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” funkciju nodrošināšanai, lietderīgi ir kustamo mantu atsavināt – pārdodot to par brīvu cenu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24.panta trešo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt kustamo mantu – transportlīdzekli VOLVO 940 (reģistrācijas Nr.DT8181) nosakot atsavināšanas veidu – pārdodot to par brīvu cenu.

2. Apstiprināt kustamās mantas cenu - 80.00 EUR (astoņdesmit euro, 00 centi), kas noteikta, ņemot vērā transportlīdzekļa cenu, nododot to pārstrādei. Cenai piemērojams pievienotās vērtības nodoklis 16.80 EUR (sešpadsmit euro 80 centi). Kopējā līgumcena ir 96.80 EUR (deviņdesmit seši euro 80 centi).

3. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot pirkuma pārdevuma līgumu par kustamās mantas nodošanu pārstrādei par lēmuma 2.punktā norādīto cenu, papildus paredzot PVN samaksu, kā arī organizēt un rīkot kustamās mantas atsavināšanu.

4. Atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ieskaitāmi Jūrmalas pašvaldības budžetā, ieskaitot Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022 divu nedēļu laikā pēc pirkuma pārdevuma līgumsaistību izpildes.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF