Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 453

protokols Nr. 20, 26. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-25/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF