Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 459

protokols Nr. 20, 33. punkts

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 85, Jūrmalā

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 11.maija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/2219, ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2206 003 Poruka prospektā 85, Jūrmalā (turpmāk – būve), Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 2.jūnija sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.850 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, pilnvaru, objekta arhitektoniski māksliniecisko apsekošanu un izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā), konstatēja, ka būve ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būves tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būves nojaukšanu.

Pašvaldībā ir saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gada 21.septembra atzinums Nr.11-02/2285, ar kuru inspekcija piekrīt būves nojaukšanai.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punkts noteic, ka par ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamo īpašumu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu Jūrmalas pilsētas dome pieņem lēmumu, nosakot termiņu un kārtību īpašuma sakārtošanai vai tajā esošo būvju nojaukšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, un komisijas 2015.gada 2.jūnija atzinumu (protokolu Nr.14-20/05), Dome nolemj:

1. Piekrist dzīvojamās ēkas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2206 003 Poruka prospektā 85, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Pēc lēmuma par dzīvojamās ēkas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 012 2206 003 Poruka prospektā 85, Jūrmalā nojaukšanu stāšanās spēkā uzdot veikt Vārds Uzvārds būves nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF