Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 461

protokols Nr. 20, 35. punkts

Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 16, Jūrmalā

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 5.oktobra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/5022, ar lūgumu atļaut nojaukt tām piederošo šķūņa ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7806 003 un siltumnīcas ēku Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7806 004 Viestura ielā 16, Jūrmalā (turpmāk – būves), Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 5.oktobra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7212 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu un pilnvaru), konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būvju nojaukšanu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punkts noteic, ka par ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamo īpašumu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu Jūrmalas pilsētas dome pieņem lēmumu, nosakot termiņu un kārtību īpašuma sakārtošanai vai tajā esošo būvju nojaukšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, un komisijas 2015.gada 5.oktobra atzinumu (protokolu Nr.14-20/09), Dome nolemj:

1. Piekrist šķūņa ēkas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7806 003 un siltumnīcas ēkas Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7806 004 Viestura ielā 16, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Pēc lēmuma par šķūņa ēkas Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7806 003 un siltumnīcas ēkas Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7806 004 Viestura ielā 16, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt Vārds Uzvārds būvju nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF