Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 463

protokols Nr. 20, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Rīgas ielā 34, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 34, Jūrmalā, kopīpašnieka SIA „RIKON LTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003054698, valdes locekļa Vārds Uzvārds, personas kods, 2015.gada 5.oktobra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/5028, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Rīgas ielā 34, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 7201, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē zemāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 34, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un SIA „RIKON LTD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003054698. Nekustamais īpašums Rīgas ielā 34, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 1885 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 009 7201, un četrām dzīvojamām mājam ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 7201 001, 1300 009 7201 002, 1300 009 7201 003, 1300 009 7201 004, divām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 7201 005, 1300 009 7201 006.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GEOPOLS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003702141, ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieku Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un SIA „RIKOND LTD” 2015.gada 18.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamā īpašuma Rīgas ielā 34, Jūrmalā, reāla sadalīšana, izveidojot divus patstāvīgus nekustamos īpašumus, tādējādi, ka vienam no īpašniekiem ir atsevišķs zemesgabals, uz kura atrodas viņa ēkas un katram atdalītajam nekustamajam īpašumam ir noteikta adrese un zemes vienības platība (attiecīgi 985 m2 un 900 m2).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 2.decembra lēmumu Nr. 14-9/228 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā” un atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Zemes vienības ierīcības projektu 2015.gada 5.oktobrī saskaņojuši visi nekustamā īpašuma Rīgas ielā 34, Jūrmalā kopīpašnieki.

2015.gada 11.septembrī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.484906.edoc.

Zemes vienība Rīgas ielā 34, Jūrmalā, nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 46.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1., 11.punktu un 43.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 4.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 7201, ar kopējo platību 1885 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Rīgas ielā 34, Jūrmalā reālo sadali, atdalot no tās zemes vienības daļu 900 m2 platībā un atdalītajai zemes vienības daļai piešķirot adresi Rīgas iela 34A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Rīgas ielā 34, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 985 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Noteikt, zemes vienībai Rīgas ielā 34, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

4.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods:7311010300);

4.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods:7312030100);

4.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

4.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

4.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

4.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

4.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

4.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200);

4.9. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603).

5. Uzdot zemes vienības Rīgas ielā 34, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Rīgas ielā 34A, Jūrmalā, ar kopējo platību 900 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienības Rīgas ielā 34A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Noteikt, zemes vienībai Rīgas ielā 34A, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

8.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

8.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

8.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

8.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

8.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

8.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

8.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

8.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200);

8.9. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603).

9. Uzdot zemes vienības Rīgas ielā 34A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7201 003 un palīgceltnei ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7201 006 no Rīgas iela 34, korpuss 2, Jūrmala, uz adresi Rīgas iela 34A, Jūrmala.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7201 004 no Rīgas iela 34, korpuss 3, Jūrmala, uz adresi Rīgas iela 34A, korpuss 1, Jūrmala.

12. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF