Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 464

protokols Nr. 20, 38. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 24.septembra iesniegumu Nr.11, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/4842, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 5902, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē zemāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 709 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 4585 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 021 5902, un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 5902 001, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 5902 002.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds 2015.gada 3.augusta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, reāla sadalīšana, izveidojot divus patstāvīgus nekustamos īpašumus, tādējādi, ka katram īpašniekam ir atsevišķs zemesgabals, uz kura atrodas viņa ēkas un katram atdalītajam nekustamajam īpašumam ir noteikta adrese un zemes vienības platība (attiecīgi 1300 m2 un 3285 m2).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 28.jūnija lēmumu Nr. 14-9/223 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā” un atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Zemes vienības ierīcības projekts 2015.gada 22.septembrī saskaņots ar nekustamā īpašuma kopīpašnieku Vārds Uzvārds.

2015.gada 1.septembrī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr. 481715.edoc.

Nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā kreditors AS DNB banka, vienotais reģistrācijas Nr. 40003024725, 2015.gada 20.oktobrī ir iesniedzis piekrišanu Nr. 007-07/1-844 zemes vienības reālai sadalei, Domē reģistrēts ar Nr. 14-3/5329.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 46.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1., 11.punktu un 43.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 7.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 5902, ar kopējo platību 4585 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā reālo sadali, atdalot no tās zemes vienības daļu 1300 m2 platībā un atdalītajai zemes vienības daļai piešķirot adresi Eduarda Veidenbauma iela 8A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3285 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti saskaņā ar 2003.gada 16.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.238 un ierakstīti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 709 III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

4.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

5. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 72A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Eduarda Veidenbauma iela 8A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1300 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienības Eduarda Veidenbauma ielā 8A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Noteikt, zemes vienībai Eduarda Veidenbauma ielā 8A, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumu - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300).

9. Uzdot zemes vienības Eduarda Veidanbauma ielā 8A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 021 5902 002 no Cīruļu iela 72A, korpuss 2, Jūrmala, uz adresi Eduarda Veidenbauma iela 8A, Jūrmala.

11. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF