Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 465

protokols Nr. 20, 39. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Grīvas ielā 11, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 28.septembra iesniegumu Nr.12, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/4892, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Grīvas ielā 11, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 018 1004, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds, personas kods, 2015.gada 7.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes vienības ierīcības projekts 2015.gada 27.septembrī saskaņots ar zemes vienības kopīpašnieci Vārds Uzvārds, personas kods.

Zemes vienību īpašnieku īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6571.

Zemes vienības sadale izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieka priekšlikuma, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 (protokols Nr.17,55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 6.jūlija lēmumu Nr. 14-9/74 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Grīvas ielā 11, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1963 m2 un 1963 m2 lielas zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 20.jūlijā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums, Dokumenta nosaukums 471866.edoc.), 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14., 15. apakšpunktiem un 2015.gada 4.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Grīvas ielā 11, Jūrmalā, ar kopējo platību 3926 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1963 m2 platībā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu jaunizveidojamā zemes vienība Nr.2, un piešķirot adresi Grīvas iela 11A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Grīvas ielā 11, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1963 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu jaunizveidojamā zemes vienība Nr.1.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Grīvas ielā 11, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Grīvas ielā 11, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

1.3. Uzdot zemes vienības Grīvas ielā 11, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Grīvas ielā 11A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1963 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Grīvas ielā 11A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Grīvas ielā 11A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Grīvas ielā 11A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Mainīt adresi pagrabam ar kadastra apzīmējumu 1300 018 1004 003 no Grīvas iela 11, Jūrmala, uz adresi Grīvas iela 11A, Jūrmala.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF