Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 466

protokols Nr. 20, 40. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003388748 (turpmāk – Sabiedrība) 2015.gada 21.jūlija iesniegumu Nr.141/a/10-2015, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2015.gada 29.jūlijā ar Nr.14-3/3800 un 2015.gada 8.oktobra pavadvēstuli, kas Domē reģistrēta 2015.gada 12.oktobrī ar Nr.14-3/5181, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 025 0110 (turpmāk – zemes vienība), zemes ierīcības projektu, Dome konstatē zemāk minēto.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 21.maija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Kolkas ielā 3A, Jūrmalā (turpmāk – zemes ierīcības projekts).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 25.marta lēmumu Nr. 14-9/36 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kolkas ielā 3A, Jūrmalā” un atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, sadalīšana divos nekustamajos īpašumos.

Zemes vienība Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

2015.gada 15.jūlijā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.469983.edoc. zemes ierīcības projektam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.,11.un 43.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), 2015.gada 12.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14) un 2015.gada 18.septembrī Domes Būvvaldē izdoto būvatļauju Nr.1909, Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 025 0110, saskaņā ar zemes ierīcības projektu, kas ir šī lēmuma pielikums.

2. Apstiprināt zemesgabala Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, ar kopējo platību 3000 m2 sadali, atdalot no tā zemes vienības daļu 1334 m2 platībā un piešķirot adresi Kolkas ielā 3B, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienībai Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1666 m2 saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Kolkas ielā 3A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.5. nacionālā parka neitrālās zonas teritorija (7313020600).

2.3. uzdot zemes vienības Kolkas ielā 3A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Kolkas iela 3B, Jūrmalā, ar kopējo platību 1334 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Kolkas iela 3B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Kolkas iela 3B, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.6. nacionālā parka neitrālās zonas teritorija (7313020600).

3.3. uzdot zemes vienības Kolkas iela 3B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF