Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 468

protokols Nr. 20, 42. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 36, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 5.oktobra iesniegumu Nr. 13, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/5018, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 6222, (turpmāk – zemes vienība), zemes ierīcības projektu, Dome konstatē zemāk minēto.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieku Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, 2015.gada 22.jūnija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Mežsargu ielā 36, Jūrmalā (turpmāk – zemes ierīcības projekts).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 10.novembra lēmumu Nr. 14-9/221 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Mežsargu ielā 36, Jūrmalā” un atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, sadalīšana divos nekustamajos īpašumos.

2015.gada 25.augustā saņemta akciju sabiedrības Swedbank piekrišana Nr.BN1F-03/2-018 zemes vienības Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, sadalei.

2015.gada 20.jūlijā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.471888.edoc. zemes ierīcības projektam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.,11.un 43.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), 2015.gada 4.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 6222, saskaņā ar zemes ierīcības projektu, kas ir šī lēmuma pielikums .

2. Apstiprināt zemes vienības Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, ar kopējo platību 2598 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1648 m2 platībā un piešķirot adresi Mežsargu iela 38, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 950 m2 saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. zemes vienībai Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 2987 III.daļas 1.iedaļā Nr.2.1. un 2.2. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

2.3. uzdot zemes vienības Mežsargu ielā 36, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Mežsargu iela 38, Jūrmala, ar kopējo platību 1648 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Mežsargu iela 38, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Mežsargu ielā 38, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

3.3. uzdot zemes vienības Mežsargu ielā 38, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6222 004 Mežsargu iela 36, korpuss 1, Jūrmalā, un piešķirt adresi Mežsargu iela 38, Jūrmala.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF