Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 469

protokols Nr. 20, 43. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003783960, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 6.oktobra iesniegumu Nr.11JU-03.3/92, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/5060, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6209, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē zemāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2694 (turpmāk – zemesgrāmatas nodalījums Nr.2694) nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 3288 m2 platībā, kadastra numurs 1300 026 6209, un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 026 6209 001, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 026 6209 002, un divām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 6209 003, 1300 026 6209 007.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds 2015.gada 15.jūnija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, reāla sadalīšana, izveidojot divus patstāvīgus nekustamos īpašumus, tādējādi, ka katram īpašniekam ir atsevišķs zemesgabals, uz kura atrodas viņa ēkas un katram atdalītajam nekustamajam īpašumam ir noteikta adrese un zemes vienības platība (attiecīgi 800 m2 un 2488 m2).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 11.maija lēmumu Nr.14-9/54 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā” un atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Zemes vienības ierīcības projekts 2015.gada 2.septembrī saskaņots ar nekustamā īpašuma kopīpašnieku Vārds Uzvārds.

2015.gada 28.augustā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr. 480877.edoc.

2015.gada 27.oktobrī saņemta Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes izziņa Nr.2056 par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6209 005 neesību.

Zemes vienība Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2694 otrās daļas, 2.iedaļas ierakstā Nr.5.1 ir atzīme par piedziņu uz Vārds Uzvārds piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 46.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1., 11.punktu un 43.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 7.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 6209, ar kopējo platību 3288 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Sēravotu ielā 12, Jūrmalā reālo sadali, atdalot no tās zemes vienības daļu 2488 m2 platībā un atdalītajai zemes vienības daļai piešķirot adresi Sēravotu iela 12A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 800 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Noteikt, zemes vienībai Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

4.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods: 7312050601);

4.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

4.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

4.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods: 7312010101);

4.5. dabas parka neitrālās zonas teritorija (kods: 7313050600);

4.6. individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla (aizsardzības zona) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli (kods: 7314020201).

5. Uzdot zemes vienības Sēravotu ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Sēravotu iela 12A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2488 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienības Sēravotu ielā 12A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Noteikt, zemes vienībai Sēravotu ielā 12A, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

8.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods: 7312050601);

8.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

8.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods: 7312010101);

8.4. dabas parka neitrālās zonas teritorija (kods: 7313050600);

8.5. individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla (aizsardzības zona) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli (kods: 7314020201).

9. Uzdot zemes vienības Sēravotu ielā 12A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6209 002 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 6209 003, 1300 026 6209 007, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Sēravotu iela 12, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Sēravotu iela 12A, Jūrmala.

11. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF