Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 470

protokols Nr. 20, 44. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta
lēmumā Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”

Izskatot SIA „PROJEKTS 77”, vienotais reģistrācijas Nr.40103595432, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods, iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/3574, ar lūgumu Domei grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta pieņemtajā lēmumā Nr. 86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums Nr. 86) 2., 3.punktu un pielikumu, Dome konstatē:

Izskatot SIA „PROJEKTS 77”, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds 2015.gada 16.februāra iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 5.martā izdeva lēmumu Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību Kadiķu ielā 6, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienība) nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – īpašnieki) personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3194 (turpmāk – nodalījums Nr.3194).

Īpašnieki 2015.gada 5.maijā noslēguši Līgumu par nekustamā īpašuma Kadiķu iela 6, Jūrmala reālo sadali (turpmāk – Līgums), kurā mainās īpašniekiem piederošās platības no zemes vienības.

Līgumā noteiktās īpašniekiem piederošās zemes vienības platības nesakrīt ar Lēmumā Nr.86 noteiktajām platībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 26.maijā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums, Dokumenta nosaukums 457433.edoc.), Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), 2015.gada 5.maija Līgumu par nekustamā īpašuma Kadiķu iela 6, Jūrmala reālo sadali un 2015.gada 7.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” 2., 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„2. Apstiprināt zemes vienības Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, ar kopējo platību 4792 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1997 m2 platībā un piešķirot adresi Kadiķu iela 6A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2795 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.”

„3. Izveidot zemes vienību Kadiķu iela 6A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1997 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.”

2. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmuma Nr.86 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” pielikumu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF