Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 480

protokols Nr. 20, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Ērgļu ielā 6, Jūrmalā

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums Ērgļu ielā 6, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2002, ar kopējo platību 3039 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. mazstāvu daudzdzīvokļa mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 009 2002 002, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), ar kopējo platību 4249 m2, būves tips daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103);

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3031 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ērgļu nami”, reģistrācijas Nr.40003706590.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2002 002 2015.gada 12.martā pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 15 03767 0130000). Ēkas galvenais lietošanas veids – triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122).

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.3.1.apakšpunktam zemes vienībai lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja ir izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot, mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 29.punkts paredz, ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem.

NĪVKIS reģistrētais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2002 002 galvenajam lietošanas veidam.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja; daudzfunkcionāla ēka; pakalpojumu objekts; drošības dienesti; pārvaldes objekts; reliģisko ceremoniju objekts.

Zemes vienībai ir nosakāms lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.apakšpunktu, 29.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 292.punktu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 4.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Ērgļu ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2002, ar zemesgabala kopējo platību 3039 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz lietošanas mērķi trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF