Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 482

protokols Nr. 20, 56. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta
lēmuma Nr.159 atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmumu Nr.159 „Par piesaistāmo platību maiņu pie ēkām pašvaldības īpašuma daļā Jūrmalā, Skolas ielā 40” ēkām Skolas ielā 40, Jūrmalā, kas atrodas uz zemes gabala Skolas ielā 40, Jūrmalā, tika noteiktas piesaistāmās platības:

1. individuālā uzņēmuma „Tenasi Ķengurs” valdījumā esošās ēkas daļas uzturēšanai tika piesaistīta zemesgabala daļa 726 m2 platībā (zemesgabala 143/1000 domājamās daļas);

2. pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” valdījumā esošās ēkas daļas uzturēšanai tika piesaistīta zemesgabala daļa 161 m2 platībā (zemesgabala 32/1000 domājamās daļas);

3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tirgus Kauguri” valdījumā esošās ēkas daļas uzturēšanai tika piesaistīta zemesgabala daļa 850 m2 platībā (zemesgabala 168/1000 domājamās daļas);

4. zemesgabala daļa 298 m2 platībā (59/1000 domājamās daļas) no visa zemesgabala Skolas ielā 40, Jūrmalā, tika noteikta kā koplietošanas teritorija, kura savukārt tika piesaistīta līdzīgās daļās visu ēkas valdītāju uzturēšanā piesaistītajām zemesgabala daļām: individuālajam uzņēmumam „Tenasi Ķengurs” 96 m2 platībā (19/1000 domājamās daļas), pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” 101 m2 platībā (20/1000 domājamās daļas), sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tirgus Kauguri” teritorijai – 101 m2 platībā (20/1000 domājamās daļas);

5. zemesgabala daļa 1639 m2 platībā (318/1000 domājamās daļas) ir brīvā pašvaldības zeme, kura nav nepieciešama ēkas uzturēšanai.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums Skolas ielā 40, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1801, ar kopējo platību 5068 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. siltuma mezgla, būves kadastra apzīmējums 1300 020 1801 001, galvenais lietošanas veids rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251);

3. bāra/kafejnīcas, būves kadastra apzīmējums 1300 020 1801 002, galvenais lietošanas veids vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230);

4. tualetes, būves kadastra apzīmējums 1300 020 1801 003, galvenais lietošanas veids citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274);

5. zivju paviljona, būves kadastra apzīmējums 1300 020 1801 004 , galvenais lietošanas veids vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230);

6. darbnīcas, būves kadastra apzīmējums 1300 020 1801 005, galvenais lietošanas veids rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251)

(turpmāk – Ēkas).

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.909 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz 72/100 domājamām daļām un Vārds Uzvārds, personas kods uz 28/100 domājamām daļām.

Īpašuma tiesības uz Ēkām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.909 A Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz 10/24 domājamām daļām un Vārds Uzvārds, personas kods, uz 14/24 domājamām daļām.

Ņemot vērā, ka Ēkas ir ierakstītas zemesgrāmatā uz citu personu vārda, nepastāv objektīva nepieciešamība katrai ēkai piesaistīt tās uzturēšanai nepieciešamo Zemes vienības daļu, bet ir jāvienojas ar Zemes vienības kopīpašnieku Vārds Uzvārds par Zemes vienības lietošanas kārtību. Līdz ar to pastāv objektīva nepieciešamība vispirms atcelt šobrīd spēkā esošo Zemes vienības izmantošanas kārtību, kas noteikta ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmumu Nr.159 „Par piesaistāmo platību maiņu pie ēkām pašvaldības īpašuma daļā Jūrmalā, Skolas ielā 40”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļa 3.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu, lai vienotos ar Zemes vienības kopīpašnieku par lietošanas kārtību, Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 4.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmumu Nr.159 „Par piesaistāmo platību maiņu pie ēkām pašvaldības īpašuma daļā Jūrmalā, Skolas ielā 40”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF