Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 484

protokols Nr. 20, 58. punkts

Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27,
Jūrmalā, atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 12.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), kas sastāv no :

- zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 002 1810), kopējā platība 988 m2 (turpmāk - zemesgabals);

- viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002), kopējā platība 62,60 m2,

nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000128654 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrēti ēkas pamati.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 31.oktobra lēmumu Nr.1287 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Vikingu ielā 27” izveidots zemesgabals dzīvojamo māju uzturēšanai. Namīpašums uz zemesgabala atradās PBU „Namu pārvalde „Lielupe” valdījumā.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (2DzS) , kurā atļautā izmantošana ir savrupmāju – brīvi stāvošu viena vai divu stāvu viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo māju, vasarnīcu, dvīņu māju apbūve (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 25.marts izziņa Nr.14-2/38).

Saskaņā ar Domes 2004.gada 17.novembra lēmumu Nr.813 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vikingu ielā 27 īres līguma noslēgšanu” Vārds Uzvārds tika izīrēts nekustamais īpašums Vikingu ielā 27, Jūrmalā, kas sastāv no divām dzīvojamām ēkām (lit.002, 004) 62,6 m2 un 57,3 m2 platībā un zemesgabala līdz 2029.gada 17.novembrim. Pamatojoties uz minēto lēmumu, starp Domi un Vārds Uzvārds 2004.gada 15.decembrī noslēgts Nekustamā īpašuma īres līgums Nr.1.1-16.2.1/1008.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000128654 2005.gada 16.martā nostiprinātas Vārds Uzvārds īres tiesības pamatojoties uz 2004.gada 15.decembrī noslēgto Nekustamā īpašuma īres līgumu Nr.1.1-16.2.1/1008 līdz 2029.gada 17.novembrim.

Pamatojoties uz Domes 2008.gada 13.marta lēmumu Nr.223 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.813 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vikingu ielā 27 īres līguma noslēgšanu” tika veikti grozījumi noslēgtajā Nekustamā īpašuma īres līgumā, svītrojot no līguma dzīvojamo māju (lit.004).

Ar Domes 2004.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.567-r dzīvojamā ēka Vikingu ielā 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1810 004 atzīta par dzīvošanai nederīgu un ieskaitīta nedzīvojamā fondā. Ar Domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.365 „Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 27” tika dota atļauja nojaukt dzīvojamo māju (lit.004). Domes būvvaldes komisijā 2012.gada 29.maijā tika akceptēts būvprojekts Nr.898 „Dzīvojamās mājas nojaukšana Vikingu ielā 27, Jūrmalā”. Vārds Uzvārds 2007.gada 16.augustā tika izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums – saimniecības ēkas jaunbūvei. Domes būvvaldes komisija 2012.gada 1.jūnijā Vārds Uzvārds izsniedza Būvatļauju Nr.927 – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1810 004 nojaukšanai un saimniecības ēkas būvniecībai. Valsts zemes dienests 2012.gada 12.augustā veica jaunbūves (pamatu izbūves) saimniecības ēkas, (lit.006) uzmērīšanu.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2013.gada 19.marta lēmumu Vārds Uzvārds nostiprinājuma lūgums par saimniecības ēkas jaunbūves (lit.006) īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā atstāts bez ievērības.

2008.gada 21.jūlijā sagatavots sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Infinitum”, vienotais reģistrācijas Nr.40003588608, sertificēta būvinženiera Ulda Šulca, LBS būvprakses sertifikāti Nr.20-4892, dzīvojamās ēkas lit.002, tehniskās stāvokļa novērtējums. Saskaņā ar tehniskā stāvokļa novērtējumu dzīvojamās ēkas tehniskais stāvoklis novērtēts kā daļēji apmierinošs, bet ēka ir bez apkures un labiekārtojuma. Ēka plānojuma un labiekārtojuma ziņā neatbilst sanitārajām normām un mūsdienu prasībām. Pašreizējā tehniskā stāvoklī būve (lit.002) izmantojama pastāvīgai dzīvošanai tikai vasaras periodā.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2015.gada 1.janvārī ir noteikta 51 085 EUR apmērā, tai skaitā zemesgabala kadastrālā vērtība 42 178 EUR.

Saskaņā ar Centralizētās grāmatvedības datiem zemesgabala atlikusī bilances vērtība 2015.gada 23.oktobrī ir 63260,88 EUR apmērā, apbūves 1213,16 EUR, kopā 64474,04 EUR.

Domes izvēlētā vērtētāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) 2015.gada 10.jūnijā noteiktā nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 63 000,00 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmo daļu, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši Atsavināšanas likuma 5.panta piektajā daļā noteiktajam – lēmumā par atsavināšanu jānorāda atsavināšanas veids. Atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” nekustamais īpašums iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (domes lēmuma 1.pielikums, 1.kārta 29.punkts).

2005.gada 12.oktobrī Domē saņemts Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma privatizācijas ierosinājums, kas Domē reģistrēts ar Nr.4170-1.1/P un 2006.gada 31.augustā reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/712. Nekustamais īpašums nav privatizācijas objekts likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (1.panta trešā daļa) izpratnē, jo ēka lit.002 zemesgrāmatā reģistrēta kā dzīvojamā māja. 2004.gada 15.decembrī noslēgtais Nekustamā īpašuma īres līgums Nr.1.1-16.2.1/1008 ar Vārds Uzvārds neatbilst likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk - Dzīvokļu privatizācijas likums) 13.panta piektās daļas nosacījumiem. Savukārt vadoties no šī likuma pārejas noteikumu 30.punkta nosacījumiem, Nekustamais īpašums atsavināms saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. Ievērojot minēto, Vārds Uzvārds privatizācijas ierosinājums, kas 2006.gada 31.augustā reģistrēts Domes Privatizācijas ierosinājumu reģistrā (Nr.538/712), atstājams bez izskatīšanas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 23.oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/20) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē nekustamo īpašumu Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 002 1810), kopējā platība 988 m2 un viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002), kopējā platība 62,60 m2.

2. Apstiprināt nekustamo īpašumu Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810):

2.1. nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 63 000,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši euro) apmērā;

2.2. izsoles soli (7 apmērā) 4 410,00 EUR (četri tūkstoši četri simti desmit euro) apmērā;

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), pārdošanu izsolē.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), atsavināšanai.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai rīkot nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810) izsoli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.484

(protokols Nr.20, 58.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810) izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 002 1810), kopējā platība 988 m2 un viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002), kopējā platība 62,60 m2 (turpmāk – Objekts) izsoli pircēja noteikšanai saskaņā ar Civillikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

1.2. Ziņas par Objektu:

1.2.1. adrese – Vikingu iela 27, Jūrmalā;

1.2.2. kadastra numurs – 1300 002 1810;

1.2.3. Objekts ir iznomāts uz termiņu līdz 2029.gada 17.novembrim;

1.2.4. Objekts sastāv no:

1.2.4.1. zemesgabala ar kopējo platību 988 m2;

1.2.4.2. viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002), kopējā platība 62,60 m2;

1.2.5. īpašuma tiesības uz Objektu 2004.gada 12.septembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000128654;

1.2.6. uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrēti ēkas pamati;

1.2.7. Objekta apgrūtinājumi:

1.2.7.1. 2004.gada 15.decembrī noslēgtais Objekta īres līgums Nr.1.1-16.2.1/1008;

1.2.7.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

1.2.7.3. zemes vienība atrodas ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu;

1.2.7.4. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1010 002 ir fona apbūvi veidojoša būve.

Fona apbūvi veidojošu būvju kategorijā ir ietvertas būves, kas veido Jūrmalas tradicionālo pilsētbūvniecisko struktūru. To izmantošanā ievēro šādas prasības:

· būves atļauts pārbūvēt, uzlabojot to arhitektūras kvalitāti, ja nepieciešams - nojaukt, to vietā ceļot jaunus, vidē iederīgus objektus;

· lēmumu par to, vai būve ir nojaucama, pieņem, izvērtējot būves arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas materiālus un nojaukšanas ietekmi uz teritorijas kultūrvēsturisko vidi;

1.2.7.5. zemesgabals atrodas plūdu riska teritorijā – tā ir noteikta atbilstoši pētījumā „Applūduma riska izpēte un prognozēšana Jūrmalas pilsētas teritorijā pie virszemes ūdensobjekta „Lielupe” un rekomendāciju izstrāde plūdu riska samazināšanai un teritorijas aizsardzībai” noteiktajai applūstošajai teritorijai ar 1% varbūtību tuvās nākotnes scenārijā;

1.3. Objekta nosacītā cena – izsoles sākumcena (turpmāk – Sākumcena) ir 63 000,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši euro) apmērā.

1.4. Objekta izsoles reģistrācijas maksa ir 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

1.5. Objekta atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu.

1.6. Objekta pārdošanu izsolē organizē Jūrmalas pilsētas dome. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles dienas publicē sludinājumu par izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, kā arī ievieto sludinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv.

1.7. Pretendentu pieteikšanās termiņš uz Objekta izsoli noteikts sludinājumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

2. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Ja Noteikumu 1.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteiksies vismaz viens izsoles dalībnieks, Objekta izsole notiks Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.

2.2. Ja uz izsoli reģistrēsies tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts tiks pārdots vienīgajam reģistrētajam, ja nosolīs vienu soli no Sākumcenas, saskaņā ar Noteikumu 4.13.apakšpunktu.

2.3. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – Komisija).

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pretendentam personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību sludinājumā noteiktajā termiņā Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu.

3.3. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.3.1. Latvijā reģistrētām juridiskām personām un ārvalstu juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām:

3.3.1.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem;

3.3.1.2. attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta iegādi;

3.3.1.3. spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

3.3.1.4. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.5. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.6. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.3.2. Fiziskām personām:

3.3.2.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem;

3.3.2.2. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.4. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.5. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.5.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.5.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.6. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.7. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domē iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.8. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem.

3.9. Izsoles pretendentiem līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam termiņam jāsamaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.9.1. Objekta nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles Sākumcenas, tas ir 6 300,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro) apmērā, ar mērķi „Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.9.2. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā ar mērķi „Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”.

3.10. Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteiktā izsoles reģistrācijas maksa un noteiktais Objekta nodrošinājums uzskatāms par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 3.9.apakšpunktā norādītajā bankas norēķinu kontā līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam termiņam.

3.11. Komisija apstiprina to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, proti, tās ir iesniegušas Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” norādītajā termiņā, pārskaitījušas Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu un noteikto Objekta nodrošinājumu, (turpmāk – Dalībnieki).

3.12. Izsoles dalībnieku sarakstu (turpmāk – Dalībnieku saraksts) sastāda Komisija. Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, norāda ziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikumu, ja tāds saņemts, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.13. Izsoles Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ieraksta šādas ziņas:

3.13.1. Dalībnieka reģistrācijas numuru;

3.13.2. Dalībnieka vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu;

3.13.3. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.4. juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.5. iemaksātās izsoles reģistrācijas maksas un Objekta nodrošinājuma apmēru;

3.13.6. izsolāmā Objekta adresi un kadastra numuru;

3.13.7. izsoles vietu un laiku;

3.13.8. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas vietu un datumu;

un to paraksta izsoles vadītājs, norādot savu amatu un vārdu un uzvārdu.

3.14. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas žurnālu, norādot šādas ziņas par Dalībnieku, kas ir ieradies uz izsoli:

3.14.1. izsolāmo Objektu;

3.14.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.14.3. Dalībnieka – juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.14.4. Dalībnieka – fiziskas personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.6. Dalībnieka juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.7. Dalībnieka adresi.

3.15. Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numurus piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki Jūrmalas pilsētas domē iesnieguši rakstisku pieteikumu par Objekta pirkšanu.

3.16. Komisija, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt Objekta pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.

3.17. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

3.18. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta dokumentiem, kuri raksturo Objekta tehniskos rādītājus un ir Jūrmalas pilsētas domes rīcībā, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Objektu.

4. Izsoles norise

4.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no Komisijas sastāva. Izsoli vada Komisijas vadītājs.

4.2. Pirms izsoles atklāšanas Dalībnieks uzrāda Dalībnieka reģistrācijas apliecību.

4.3. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību tiek pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas un tiek izsniegta Dalībnieka solīšanas karte ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas apliecību numuru secībai.

4.4. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.5. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.6. Dalībnieki pirms izsoles paraksta Noteikumus.

4.7. Izsoles gaita tiek protokolēta.

4.8. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta solīšana.

4.9. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tad izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

4.10. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

4.11. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad izsole atzīstama par nenotikušu.

4.12. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nosauc pārdodamā Objekta adresi un īpašuma sastāvu, paziņo tā Sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.13. Izsoles solis tiek noteikts 4410,00 EUR (četri tūkstoši četri simti desmit euro).  Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.

4.14. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Noteikumu 4.13.apakšpunktā noteikto Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Objekta īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.15. Dalībnieku solītās cenas izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un tas tiek ieraksts izsoles protokolā, kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.16. Katrs izsoles Dalībnieks apstiprina ar parakstu Dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.17. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem nepiedāvā solīt, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts priekšpēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar savu parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju.

4.18. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Objekts ir pārdots Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.19. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.20. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš atteicies pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.21. Ja iestājas Noteikumu 4.20.apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.22. Izsoles protokolu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.23. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izrakstu no izsoles protokola, kurā norādīta Objekta nosolītās cenas un Noteikumu 3.9.apakšpunktā samaksātā Objekta nodrošinājuma starpība, un tās apmaksas termiņš. Izrakstu no protokola apliecina Komisija.

4.24. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Jūrmalas pilsētas domes noteiktā laikā, kas tiek rakstiski paziņots Dalībniekiem vismaz trīs darba dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

4.25. Komisija izsoles uzvarētāju apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Jūrmalas pilsētas dome Objekta izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto maksājumu saņemšanas.

5.2. Objekta izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Sūdzības par Komisijas darbībām Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Objekta izsoles.

5.4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa septiņu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanas uzaicina Izsoles uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.5. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Jūrmalas pilsētas dome par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Objektu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.7. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.8. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu un ir veicis Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto pirkuma maksājumu, Jūrmalas pilsētas dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs) un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.9. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā termiņā.

5.10. Ja Jaunais izsoles uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu Noteikumu 5.5.apakšpunktā paredzētajā termiņā, uzskatāms, ka Jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

5.11. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Objekta pirkuma līgums (Pielikumā).

6. Maksājumu veikšana

6.1. Dalībniekam, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju Objekta pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāiemaksā viena mēneša laikā no Objekta izsoles dienas (Jaunam izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas) Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka” ar mērķi „Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts Objekta pirkuma maksā.

6.2. Izsoles uzvarētājam jāpaziņo Jūrmalas pilsētas domei par Noteikumu 6.1.apakšpunktā veiktās Objekta pirkuma maksas samaksu divu darba dienu laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par Objekta pirkuma maksas samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Noteikumu 6.1.apakšpunktā norādītajā kontā ir saņemts Objekta pirkuma maksas maksājums.

6.4. Izsoles uzvarētājs un Jaunais izsoles uzvarētājs, nokavējot Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu vai Noteikumu 5.5.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudē iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem.

6.5. Izsoles Dalībniekiem, kuri nav atzīti par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju , Objekta nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no Objekta izsoles dienas, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu, izņemot Noteikumos noteiktajos gadījumos.

6.6. Izsoles reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.

7. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

7.1. Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. ja tās norisē piedalās mazāk kā puse no Komisijas sastāva;

7.1.2. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles Dalībniekiem;

7.1.3. neviens izsoles Dalībnieks nav pārsolījis izsoles Sākumcenu;

7.1.4. izsoles Dalībnieks, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, neveic Objekta pirkuma maksas samaksu Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā;

7.1.5. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs neparaksta Objekta pirkuma līgumu saskaņā ar Noteikumu 5.5.apakšpunktu.

7.2. Objekta izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

7.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos Noteikumus;

7.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda Dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds solījums;

7.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.2.4. izsolē starp izsoles Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai gaitu;

7.2.5. par izsoles Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

7.2.6. Dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

7.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi Objekta izsoles rezultātus;

7.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

7.3. Pretenzijas par 7.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot 7.2.7. un 7.2.8.apakšpunktu) Dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles iesniedz Komisijai, iesniedzot attiecīgus rakstiskus pierādījumus. Komisija četru nedēļu laikā pēc Objekta izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par Objekta izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

7.4. Konstatējot 7.2.apakšpunktā minētos pārkāpumus, Komisija pēc savas iniciatīvas var ierosināt Jūrmalas pilsētas domei atzīt izsoli par spēkā neesošu.

7.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome un nedēļas laikā paziņo par to Dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

7.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Objekta izsolē vai starp Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai Objekta izsoles gaitu, tad attiecīgajiem izsoles Dalībniekiem neatmaksā Objekta nodrošinājumu.

7.7. Ja tiek konstatēts, ka par Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopircis Dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības piedalīties Objekta izsolē, Komisija lemj par Objekta nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

8. Citi noteikumi

8.1. Īpašuma tiesības uz Objektu Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs iegūst ar pirkuma līguma parakstīšanas brīdi. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs.

8.2. Jūrmalas pilsētas dome nenes atbildību par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603.pantā noteiktajiem gadījumiem. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties attiesājuma gadījumā. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Jūrmalas pilsētas domes.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts uz 4 lpp.


Pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā

izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2015.gada___._______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS noslēgts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 002 1810), kopējā platība 988 m2 un viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002), kopējā platība 62,60 m2 (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar:

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ______ lēmumu Nr._____ “Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles noteikumi;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada ______ lēmumu Nr._____ “____________________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2004.gada 12.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000128654;

1.3. PIRCĒJA pieteikums par piedalīšanos OBJEKTA izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 201__.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – nekustamo īpašumu Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 002 1810), kopējā platība 988 m2 un viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002), kopējā platība 62,60 m2.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1.  OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PIRCĒJAM tiek nodots PĀRDEVĒJA 2004.gada 15.decembrī noslēgtais Nekustamā īpašuma īres līgums Nr.1.1-16.2.1/1008 ar Vārds Uzvārds.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ.Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2015.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2015.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pārņem

savā valdījumā un īpašumā nekustamo īpašumu Vikingu ielā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 002 1810), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 002 1810), kopējā platība 988 m2 un viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002), kopējā platība 62,60 m2.

PIRCĒJAM tiek nodots PĀRDEVĒJA 2004.gada 15.decembrī noslēgtais Nekustamā īpašuma īres līgums Nr.1.1-16.2.1/1008.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināms nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 002 1810, atrašanās vieta, nekustamā īpašuma stāvoklis un par to pretenziju nav.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ________________________
Gatis Truksnis ________________________
adrese: ________________________
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF