Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 488

protokols Nr. 20, 62. punkts

Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā,
daļas zemes nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2007.gada 2.februāra lēmumu Nr.15 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Kāpu iela 1405” izveidots zemesgabals Kāpu iela 1405, Jūrmalā, 7175 m2 platībā Kāpu ielas uzturēšanai posmā no Skautu ielas līdz Gaidas ielai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 17.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Kāpu iela 1405, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1405, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000351376.

Pilsētplānošanas nodaļa 2005.gada 23.decembrī ar Nr.536 akceptēja tehniskā projektā „Sanatorijas ēkas rekonstrukcija par viesu namu ar baseina ēku, Vēju ielā 2, Jūrmalā”. Tehniskā projekta sējumā Nr.1 rasējuma lapas norādīts – žogu izvietot pa ielas sarkano līniju. Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa salīdzinot vēsturisko materiālu no 500 mēroga virszemes planšetes Nr.69-B-8 un aktuālo informāciju no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna norāda, ka žogs Vēju ielā 2, Jūrmalā ir bijis vēsturiski un novietots pa vēsturisko robežu. Pilsētplānošanas nodaļā 2014.gada 13.augustā akceptēts būvprojekts Nr.536 un izmaiņas Nr.1601, kurā ietverts arī žoga plāns. Objekts nodots ekspluatācijā 2014.gada 25.septembrī.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.317 „Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā daļas zemes nomas līguma noslēgšanu” nolemts iznomāt zemesgabala daļu pagaidu būves – žoga uzturēšanai. Starp Domi un Vārds Uzvārds 2014.gada 18.jūlijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/948 par zemesgabala daļas 135 m2 platībā, nomu līdz 2015.gada 18.jūlijam pagaidu būves – žoga uzturēšanai.

2015.gada 22.jūlijā saņemts nekustamā īpašuma Vēju ielā 2, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu pagarināt zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas 135 m2 platībā nomas līguma termiņu uz maksimāli iespējamo termiņu izbūvētā žoga uzturēšanai.

Pašvaldības uzdevums, rīkojoties ar mantu, ir ievērot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā noteikto, proti, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” minētajos gadījumos, kad ir izveidojušās piespiedu nomas attiecības starp zemes īpašnieku un apbūves īpašnieku, tad gadījumā, ja puses nevar vienoties, nosakāma gada nomas maksa 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Valsts zemes dienesta 2015.gada 29.septembra izziņā Nr.9-03/488837 zemes vienības Kāpu iela 1405, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 1405, iespējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2015.gada 28.septembri aprēķināta 231931 EUR apmērā.

Žogs, kas norobežo zemesgabalu Vēju iela 2, Jūrmalā, ir izbūvēts ārpus zemesgabala Vēju iela 2, Jūrmalā, robežām. Faktiski zemesgabals Vēju ielā 2, Jūrmalā, ir palielināts par 135 m2 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, rēķina, un tiek lietots ar tādu pašu mērķi, kā zemesgabals Vēju iela 2, Jūrmalā.

Ņemot vērā to, ka zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļa 135 m2 platībā tiek izmantota tādam pašam mērķim, kā zemesgabals Vēju ielā 2, Jūrmalā, nomas maksa nosakāma 6% apmērā no iespējamās kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Ņemot vērā to, ka Kāpu ielas paplašināšana uz zaļās zonas rēķina tuvāko gadu laikā nav plānota Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums ir zemes nomas līgumu pagarināt uz pieciem gadiem un zemes nomas līgumā iekļaut punktu par to, ka iznomātājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja zemesgabala daļa būs nepieciešama Kāpu ielas rekonstrukcijai. Vārds Uzvārds iesniegumā lūgusi pagarināt nomas līguma termiņu uz maksimāli iespējamo nomas laiku, un ņemot vērā to, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai ir tikai rekomendējošs raksturs Domes sēdē var tikt pieņemts arī lēmums par beztermiņa nomas līguma noslēgšanu, jo zemesgabalā Vēju ielā 2, Jūrmalā izbūvētā žoga kalpošanas laiks ir ilgāks par pieciem gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, un Vārds Uzvārds iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 22.jūlijā ar lietas Nr.1.1-39/3155-C), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 4.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-4/12) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2014.gada 18.jūlijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/948, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds, personas kods, par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu uz pieciem gadiem žoga uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1405, daļas 135 m2 platībā nomas maksu gadā 6% apmērā no iespējamās zemesgabala kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 19.jūlija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 1405, daļas 135 m2 platībā vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.488

(protokols Nr.20, 62.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 18.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/948

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” , no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, ievērojot starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU 2014.gada 18.jūlijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/948 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___.__________ lēmumu Nr._____ „Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1.Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā gadā no OBJEKTA – iespējamās zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Iespējamā kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2015.gada 29.septembri aprēķināta 231931 EUR apmērā.

2. Papildināt Līguma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.3. Līgumā noteikto OBJEKTA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (OBJEKTA nomas maksa). Zemes nomas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni, maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2015.gada 19.jūlija, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.”

3. Papildināt Līgumu ar 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 18.jūlijam.”

4. Šī vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu kopā uz ___ (____) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs – pie IZNOMĀTĀJA. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds,

personas kods,

adrese

_____________________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF